Bwletin Talysarn a Nantlle

 
 
 

Bwletin Ward Talysarn

Hydref – Rhagfyr 2004

Dewisiwch un o'r is-deitlau isod er mwyn ymweld â'r pwnc priodol:

1.   Noson Nadolig yn y Baracs, Nantlle
2.   Clwb yr Iard
3.   Blodeuwedd
4.   Antur Nantlle - Datblygiad y Baracs
5.   Cyfeillion Ysgol Talysarn - Llyfr Coginio
6.   Llysiau Lleu - Dosbarthu Llysiau yn y Ganolfan
7.   Clwb Silyn - Pringles / Holland Arms, Papercraft, Cinio Nadolig / Panto
8.   Clwb Pobl Ifanc
9.   Gweithdy Roc – Hyfforddiant Sustem PA / Stiwdio Recordio
10. Grŵp Amgylcheddol – Cynllun Llwybrau
11. Hyfforddiant
12. Dyddiadau Cyfarfod y Bartneriaeth - 2005


Noson Nadolig yn y Baracs, Nantlle

Cafwyd noson Nadolig bendigedig yn y Baracs yn Nantlle ar nos Fawrth 14 Rhagfyr. ‘Roedd pawb wedi bod yn brysur iawn yn paratoi erbyn y noson.

Y genod yn brysur iawn yn paratoi te, coffi, cwn poeth, ac ati

Ysgol Baladeulyn agorodd y noson ac yna Ysgol Talysarn. Fe ddaeth dau grŵp o’r Gweithdy Roc ac yna Seindorf Arian Dyffryn Nantlle i’n diddanu. ‘Roedd y plant i gyd yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ymweliad gan yr hen Siôn Corn a chafodd neb eu siomi wrth i’r plant i gyd gael anrheg yr un ganddo.

Y plant yn edrych ymlaen yn fawr at ymweliad gan yr hen Sion Corn

‘Roedd lluniaeth ysgafn ar gael, a’r genod yn brysur iawn yn paratoi te, coffi, cwn poeth ayyb. Diolch yn fawr i bawb a oedd wedi bod wrthi’n brysur yn paratoi’r noson.

[ Yn ôl i'r Top ]

Clwb yr Iard

Fe drefnwyd noson Calan Gaeaf gan Clwb yr Iard yn y Baracs yn Nantlle. Llwyddiant mawr yw hanes y clwb, ac fel y gwelwch yn y llun isod - roedd digon o wrachod i godi arswyd mawr ar bawb yn Nantlle y noson honno!

Noson Calan Gaeaf Clwb yr Iard yn y Baracs yn Nantlle

[ Yn ôl i'r Top ]

Blodeuwedd

Brynhawn ddydd Gwener 26 Tachwedd, fe fu aelodau o grŵp Blodeuwedd, ynghyd â chymorth rhai o blant Ysgol Baladeulyn, wrthi’n brysur yn plannu dwy goeden, sef coeden afal a choeden eirin, a roddwyd i’r ysgol gan grŵp Blodeuwedd, fel rhan o’u cynllun i ddatblygu gardd lysiau a ffrwythau yn yr ysgol. Y gobaith yw y bydd hyn yn annog y plant i arddio ac i fwyta mwy o lysiau a ffrwythau ffres.

Mae Blodeuwedd ar hyn o bryd yn edrych i mewn i nifer o brosiectau plannu planhigion cymunedol erbyn y flwyddyn newydd, a’r gobaith yw cynnwys rhai o bobl ifanc y gymuned yn eu prosiectau.

[ Yn ôl i'r Top ]

Antur Nantlle - Datblygiad y Baracs

Yn dilyn diwrnod agored, mae datblygiad y Baracs wedi mynd o nerth i nerth.

[ Yn ôl i'r Top ]

Cyfeillion Ysgol Talysarn - Llyfr Coginio

Mae cyfeillion Ysgol Talysarn wrthi’n rhoi llyfr coginio/rysait at ei gilydd i’w werthu er mwyn codi arian tuag at yr ysgol. Enw’r llyfryn fydd "Nosh Nant", a’r gobaith yw y bydd ar gael erbyn mis Ebrill. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Helen Hall.

[ Yn ôl i'r Top ]

Llysiau Lleu - Dosbarthu Llysiau yn y Ganolfan

Grŵp o bobl sydd wedi dod at ei gilydd i ddysgu mwy am dyfu a choginio llysiau eu hunain yw Llysiau Lleu. Maen nhw wedi bod yn cyfarfod yn Trigonos ers dwy flynedd bellach ac erbyn hyn mae yna 34 o aelodau. Ers mis Gorffennaf 2004 mae’r grŵp wedi bod yn dosbarthu llysiau bob wythnos yn y Ganolfan. Mae’r rhan fwyaf o’r llysiau yn organig ac wedi cael eu tyfu yn Trigonos a Fferm Eithinog. Am gyfraniad bychan roedd pob aelod yn derbyn amrywiaeth o wahanol lysiau yn cynnwys tatws, moron, nionod, pys, ffa, betys, garlleg, courgettes, letys, tomato, bresych a llawer mwy.

Gan nad oes llawer o lysiau ar gael ym misoedd y gaeaf mae Llysiau Lleu yn cael seibiant ar hyn o bryd ond maen nhw’n bwriadu ailgychwyn yn y gwanwyn. Y broblem fwyaf yw diffyg cyflenwyr, felly os ydych chi’n tyfu llysiau neu’n cynhyrchu unrhyw beth gartref, e.e. wyau, hoffai Llysiau Lleu glywed gennych. Cysylltwch â Wena neu Dafydd yn swyddfa’r Bartneriaeth ar 01286 881103.

[ Yn ôl i'r Top ]

Clwb Silyn - Pringles / Holland Arms, Papercraft, Cinio Nadolig / Panto

Mae Clwb Silyn wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar. Maent wedi bod am drip i Pringles a Holland Arms er mwyn gweld yr addurniadau Nadolig. Adroddodd Mareth Williams, sef Ysgrifennydd y Clwb, eu bod wedi cael amser bendigedig yno a chael paned a chacen i orffen y diwrnod.

Ar ddiwedd mis Tachwedd, roedd Lynn ‘Papercrafts’ yn fod i ddod draw i’r clwb i wneud arddangosiad cardiau Nadolig. Oherwydd nad oedd Lynn yn gallu dod ar y diwrnod, mi lenwodd Mareth y bwlch (oherwydd ei bod yn mynd i’r baracs yn Nantlle bob dydd Mawrth i ddysgu gwneud y cardiau) er ei bod yn nerfus iawn, a gwneud y cardiau ei hun. Yr oedd pawb wedi gwirioni’n lân hefo’r cardiau ac eisiau eu prynu ar y diwrnod.

Cafwyd cinio Nadolig bendigedig yn yr Afr ym Mhenygroes ddydd Iau 16 Rhagfyr gyda gwobr raffl i bawb oedd yno. Diolch i Mareth a Liz a oedd wedi bod wrthi am wythnosau’n gynt yn paratoi am y diwrnod.

Cinio Nadolig Clwb Silyn yn yr Afr ym Mhenygroes

Daeth diwrnod y "Panto" y dydd Sadwrn canlynol, gyda’r bws yn cychwyn reit fore er mwyn cael gwneud ychydig o siopa ‘Dolig cyn y sioe. Yr oedd pawb yn canmol y sioe’n fawr iawn ac wedi cael diwrnod gwerth chweil.

[ Yn ôl i'r Top ]

Clwb Pobl Ifanc

Mae Clwb Pobl Ifanc Talysarn a Nantlle wedi ei sefydlu yng Nghanolfan Cymdeithasol Talysarn bob nos Fawrth a nos Fercher. Mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda phobl ifanc y 2 bentref yn tyrru i mewn ar y nosweithiau hyn.

Clwb Pobl Ifanc Talysarn a Nantlle

Er mwyn sicrhau llwyddiant y Clwb mae angen gwirfoddolwyr i ddod at y criw, felly os ydych chi dros 18 oed, â ddiddordeb mewn gwirfoddoli yna cysylltwch â Dafydd Williams ar 01286 881103 neu Carys Pritchard ar 01286 881103.

[ Yn ôl i'r Top ]

Gweithdy Roc – Hyfforddiant Sustem PA / Stiwdio Recordio

Mae’r Gweithdy Roc yn mynd o nerth i nerth gyda Steve "Pablo" yn hyfforddi’r gweithdai stiwdio recordio a’r Sustem PA. Mae’r gweithdy wedi derbyn £4,600 o Gronfa Ymddiriedolaeth Cymunedau’n Gyntaf er mwyn prynu mwy o offer ac yn y broses o drefnu mwy o sesiynau hyfforddiant, felly, os yr ydych dros 10 oed a diddordeb mewn ymuno â’r Gweithdy Roc, cysylltwch â Carys Pritchard ar 01286 880773.

[ Yn ôl i'r Top ]

Grŵp Amgylcheddol – Cynllun Llwybrau

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyhoeddus gan y grŵp i bawb gael cyfle i adnabod ein Llwybrau Cyhoeddus, nodi llwybrau rydym yn eu cerdded ac ein hoff lwybrau.

Trafodwyd anghenion o gael llwybrau a sut gallwn ddefnyddio a datblygu’r llwybrau. Roedd cyfle hefyd i nodi lleoliadau i ddatblygu llwybrau newydd.

[ Yn ôl i'r Top ]

Hyfforddiant

Os ydych chi fel grŵp neu unigolyn â diddordeb mewn derbyn hyfforddiant gan ddarparwyr yna cysylltwch â Wena neu Dafydd yn swyddfa’r Bartneriaeth.

[ Yn ôl i'r Top ]

Dyddiadau Cyfarfod y Bartneriaeth - 2005

Ionawr 10: Canolfan Cymdeithasol Talysarn
Chwefror 7: Capel Baladeulyn Nantlle
Mawrth 7: Canolfan Cymdeithasol Talysarn
Ebrill 4:
Capel Baladeulyn Nantlle
Mai 9:
Canolfan Cymdeithasol Talysarn
Mehefin 6:
Capel Baladeulyn Nantlle

[ Yn ôl i'r Top ]

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys