Ffermwyr Ifainc

Cangen Dyffryn Nantlle

 
 
 

Aelodau a Chyfeillion Clwb Ffermwyr Ifainc Dyffryn Nantlle yn clirio tir Canolfan Hanes Uwchgwyrfai i sefydlu Gardd Hanesyddol Gymunedol yno

Cyn i’r Ffermwyr Ifainc gyrraedd ar ddechrau 2005:

Yr ardd yng Nghanolfan Hanes Uwchgwyrfai cyn i Glwb Ffermwyr Ifainc Dyffryn Nantlle gyrraedd
Eiddew a ballu yn barod i’w cludo ond llawer o waith i’w wneud.

Llinos Ellis, Elena Haf Williams ac Ela Fôn Williams
Llinos Ellis (chwith), Elena Haf Williams (canol) ac Ela Fôn Williams. Helen Williams sydd yn
gwisgo’r gôt goch yn y cefndir ac mae Myrddin Williams yn y cefndir yn y llun sydd ar y dde.

Sara Pierce Jones a’i brawd, Ioan Lloyd Jones
Sara Pierce Jones sy’n torri’r brigau; a’i brawd, Ioan Lloyd Jones sy’n llifio.

Elena Haf Williams, Ioan Lloyd Jones, Llinos Ellis a William Jones
Elena Haf Williams ar y chwith, Ioan Lloyd Jones yn y canol, yna Llinos Ellis a William Jones (Lleuar Fawr) ar ben y clawdd.

William Jones
William Jones, Lleuar Fawr, yn cynorthwyo.

Ioan Jones Pollard a Dewi
Ioan Jones Pollard a Dewi.

Sara, Aled, Dewi a Richard
Sara (ei chefn), yna Aled a Dewi Rhys Roberts, Foel Uchaf a Richard Evans.

Amser Cinio

Wellingtons!

Tynnu'r wellingtons!
Wellingtons yn bob man!

Amser cinio
Guto Rhys, Graianog, sy’n sefyll â’i gefn at y camera, Cadeirydd Ffermwyr Ifainc y Sîr.

O’r chwith: Y bwrdd cyntaf: Iwan, Dewi, Aled; Yr ail fwrdd: Ceri Wyn, Sara, Ela, Llinos ac Elena;
Y trydydd bwrdd: R.M. Elias, Arwel Hughes (Graianog); Y bwrdd pellaf: (gweler llun manylach isod).

Pawb yn bwyta...
Rhys Roberts, Hên Dŷ; Ioan Lloyd Jones, Gwern, Saron; Ioan Jones Pollard, Llanllyfni; Ifan Jones, Cae’r Loda; Derwydd Elias, Hendrecennin; Harri Roberts, Foel Uchaf (â’i gefn at y camera).

...a sgwrsio
O’r chwith: William Jones, Lleuar Fawr; Harri Roberts, Foel Uchaf; Derwydd Elias, Hendrecennin; Ifan Jones, Cae’r Loda (o’r golwg); Rhys Roberts, Hên Dŷ; Ioan Lloyd Jones, Gwern; Ioan Jones Pollard, Llanllyfni (â’i gefn at y camera).

Rhys Roberts yn mwynhau
Rhys Roberts.

Heulwen yn gwneud yn siwr pod gan bawb ddigon i'w fwyta
Heulwen Roberts (â’i chefn at y camera), William Jones, Arwel Hughes, RM Elias, Guto Rhys (yn sefyll).

Digon o fara menyn
RM Elias ac Arwel Hughes.

Dewi a Iwan
Dewi, Foel Uchaf a Iwan, Nantcyll Isaf.

Diolch yn fawr iawn am y wledd genod
Darparwyd y wledd anhygoel o flasus gan Heulwen Roberts (Pobdy’r Foel, a mam Aled a Dewi), Anwen Jones (Popdy Lleuar), ac Eleri Hughes (mam Guto Rhys a Ceri Wyn).

Diolch yn fawr iawn am y wledd genod

Helen a Ceri
Helen Williams, Nantcyll Isaf, a Ceri Wyn Huws, Graianog, nid yn unig yn cynorthwyo yn y gegin ond yn gweithio allan hefyd.

Helen a Ceri
Ceri Wyn a Helen.

Tractor Hendrecennin
Tractor Hendrecennin.

Rhys, William, Ifan, Harri ac RM Elias
Rhys Roberts, William Jones, Ifan Jones, Harri Roberts ac RM Elias (yn y cefndir).

Ioan, RM a Harri
Ioan Lloyd Jones (blaen) ac RM Elias a Harri Roberts.

RM a Ioan
RM Elias a Ioan.

Sara
Sara Pierce Jones.

Harri
Harri Roberts yn dadlwytho.

Llenwi'r trelar
Llenwi’r trelar.

Llenwi'r trelar
...dal i lenwi!

Llosgi ychydig o frigau bychain
Bron a gorffen.

Llosgi ychydig o frigau bychain
Llosgwyd ychydig bach o’r brigau oedd yn rhy fân i’w cario.


Yr ardd wedi ei chlirio
Yr ardd wedi ei chlirio.


Bydd hwn yn ddiwrnod y cofir yn hir amdano ac ni ŵyr Canolfan Hanes Uwchgwyrfai sut i ddiolch digon i Glwb Ffermwyr Ifainc Dyffryn Nantlle am weithio mor galed ac am greu awyrgylch mor llawen a hyfryd trwy’r dydd. Pleser oedd bod yn eu cwmni.

Diolch hefyd i’w rhieni a’u cyfeillion am eu cefnogaeth barod. A diolch i Guto Rhys Huws am drefnu.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys