Gŵyl Fai 2003

9fed Ŵyl Fai Dyffryn Nantlle

 
 
 

Taith Feics Noddedig Gŵyl Fai Dyffryn Nantlle

Mehefin 2003

Gweddïo drwy'r nos am dywydd sych - roedd hi'n ddiwrnod mawr yn hanes y coesau!

Cafodd Gŵyl Fai eleni syniad o gael taith feics noddedig o safle adeiladu Tŷ Gobaith yn Nhal y Cafn, Dyffryn Conwy, yn ôl i Benygroes ar hyd y lôn feics. Deffroais am 6 o'r gloch a chlywed yr adar yn morio canu - roedd hi yn fore bendigedig. Cyfarfod ym maes parcio Penygroes am 7.30 a Gary Tanybryn yn llwytho 14 o feics yn y trelar ac Enid a Gwynfor yn ein cludo mewn dau fws mini.

Roedd safle adeiladu Tŷ Gobaith mewn lle hyfryd yn edrych i lawr ar afon Conwy. Gwagiodd y trelar ac yna ffarwelio â'r cerbydau. Dim ond un ffordd i Benygroes, felly neidio ar gefn ein beics a chychwyn seiclo y 40 milltir am adref a phawb yn gwisgo eu crysau T coch a logo Tŷ Gobaith yn amlwg i'r byd. Lowri a minnau oedd yr unig ddwy ferch oedd wedi mentro ac roedd rhaid dangos i'r dynion ein bod cystal â hwythau.

Taith feics Gwyl Fai 2003Roedd y golygfeydd yn fendigedig wrth drafeilio ar y lonydd cul na fum i erioed ar eu hyd. Aethom drwy Henryd, groesffordd lawr i Gonwy a dilyn ochr yr A55. Cododd y gwynt yn ein herbyn ac roedd yn rhaid seiclo reit galed i gyrraedd Penmaenmawr.

Methu deall pam nad oedd neb yn fy mhasio? Edrychais yn ôl a gwelais ambell un yn dynn yn fy sodlau - Cysgodi!!! Gwylio gormod ar y Tour De France. I fyny'r allt am Lanfairfechan a Huw Thinog yn cwyno fod amser tê ddeg wedi pasio.

Cyrraedd Abergwyngregyn lle'r oedd picnic yn ein disgwyl gyda fflasg o dê, brechdanau, ffrwythau a digonedd o siocled (esgus gwych, a chuddio rhai yn fy mhoced at eto). Cychwyn eto a'r coesau ddim yn rhyw hapus iawn erbyn rwan. Ymlaen a ni am Landegai ac ymuno'r lôn las i Porth Penrhyn. Cerdded drwy ganol stryd fawr Bangor ac ymlaen i'r Felinheli. Seibiant bach ar gwr y Fenai.

Alun Bowness yn nodi dwy awr a hanner ar ein beics i deithio hyd marathon a'r dewrion yn Llundain yn ei redeg yn yr un amser. Doedd hynny ddim yn ffaith i godi ein calonnau. Allt eto i ymuno â'r lôn feics a seiclo am gyfeiriad Caernarfon. Pasio wal y castell a dim trên yn yr orsaf i fynd â fi i Dinas.

Dyma'r rhan galetaf o'r daith. Y Bontnewydd yn araf iawn yn fy nghyrraedd a dim llawer o egni i gynnal sgwrs. Pawb yn pedlo am eu gorau heblaw Tecs, Dewi a Gwynfor a oedd yn sgwrsio yn hapus braf - wedi hen arfer. Dwi'n siwr fy mod wedi cyfrif bob un goeden sydd rhwng Y Bontnewydd a Dinas.

Y coesau yn sylweddoli eu bod bron a chyrraedd pen y daith a'r beics yn cyflymu. I mewn i Benygroes a chroeso mawr yn ein disgwyl ar ochr y ffordd a gwledd yn ein disgwyl yng Ngwesty'r Afr.

Diolch yn arbennig i'r reidwyr am ddiwrnod bythgofiadwy - Lowri ac Arwel Thinog, Alun Ffred, Alun a Geraint Bowness, Dewi Talysarn, Emyr, Gwynfor, Huw, Iwan, Ian Arwel, Geraint Pentyrch a Tegid a gasglodd £1,500.

Yr hoelion wyth yn Soar yn cwyno fod arogl embrocation cryf yn yr oedfa fore Sul yn enwedig pan oedd Alun Ffred yn hel y casgliad!!

gan Iola Huws

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys