Y Llyfrau Gleision

Adroddiad ar gyflwr addysg yng Nghymru ym 1847

 
 
 

"Brâd y Llyfrau Gleision"

Adroddiad ar gyflwr addysg yng Nghymru a gomisiynwyd gan senedd San Steffan oedd Brad y Llyfrau Gleision. Cyflwynwyd yr Adroddiad terfynnol yn haf 1847. Cyfeiria lliw y llyfrau at y clawr glas a roddwyd arnynt (lliw traddodiadol papurau swyddogol llywodraeth Prydain). Mae'r enw ei hun yn fwysair ar 'Frad y Cyllyll Hirion', pan laddwyd nifer o bendefigion y Brythoniaid trwy ddichell y Saeson.

Comisiynwyd yr Adroddiad yn dilyn cais William Williams, Aelod Seneddol Coventry ond Cymro o Lanpumpsaint, Sir Gaerfyrddin yn wreiddiol. Roedd yn ddyn hynod o wrth-Gymraeg ac yn ôl Williams, roedd angen trefn addysg newydd fel y byddai'r Cymry "instead of appearing as a distinct people, in no respect differ from the English". Troi'n Saesneg o ran iaith a meddylfryd oedd yr ateb i gyflwr y Cymry yn ol Williams; roedd y Cymry dan anfantais oherwydd "the existence of an ancient language"!

Yn dilyn dros ddegawd o anghydfod yn cynnwys terfysgoedd ym Merthyr yn 1831, y Siartwyr yn Y Drenewydd a Chasnewydd ym 1839, a Merched Beca trwy gydol y ddegawd cyn 1846 - roedd pryder cyffredin ymysg y Sefydliad ar y pryd am sefyllfa gymdeithasol a moesol y Cymry. Teimlai nifer mai'r Gymraeg a diffyg addysg (Saesneg) oedd gwraidd nifer o'r trafferthion.

Meddai'r Times o Lundain am y Gymraeg:

"Its prevalence and the ignorance of English have excluded and even now exclude the Welsh people from the civilisation of their English neighbours. An Eisteddfod... is simply a foolish interference with the natural progress of civilisation and prosperity." !

Bu'r adroddiad gan dri Eglwyswr Saesneg na siaradai Gymraeg, yn ysgytwad i Gymry'r cyfnod gan iddo daflu amheuaeth ar eu moesoldeb ac am natur gyfrin a gwrthryfelgar yr iaith Gymraeg. Yr ymateb yma o 'frad' gan y Sefydliad Seisnig oedd y rheswm tu ôl i'r term 'Brad y Llyfrau Gleision' gael ei bathu. Yn ei ragymadrodd dywed yr adroddiad:

"The Welsh language is a vast drawback to Wales and a manifold barrier to the moral progress and commercial prosperity of the people" !

Mae'r Adroddiad yn adnodd hynod ddiddorol a gwerthfawr ar gyfer haneswyr cymdeithasol a lleol. Ond ei brif effaith a'i enwogrwydd oedd iddo greu adwaith seicolegol o waseidd-dra ymhlith y Cymry wrth iddynt geisio gwrth-brofi y sen ar eu moesoldeb a'u hiaith a achoswyd gan yr adroddiad.

Tudalennau perthnasol i Ddyffryn Nantlle o'r Llyfrau Gleision

  »»  Clynnog Internal link: Opens in a new window PDF Document (331Kb)

  »»  Llandwrog [2 dudalen] Internal link: Opens in a new window PDF Document (612Kb)

  »»  Llanllyfni Internal link: Opens in a new window PDF Document (299Kb)

  »»  Llanwnda Internal link: Opens in a new window PDF Document (292Kb)

  »»  Rhestr Ysgolion Sul [2 dudalen] Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd Dogfen PDF (699Kb)
          Mae'r ddogfen yma yn cynnwys dwy dudalen, ond i'w darllen mae angen ei thrin fel un
          tudalen fawr. Awgrymwn i chi argraffu'r ddwy dudalen a'i hymchwilio ochr yn ochr.

Addaswyd yr erthygl yma o Wikipedia Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

Mae adroddiad llawn y Llyfrau Gleision ar gael yn Llyfrgell Cenedlaethol Cymru Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd
Mae'r wybodaeth ar gyfer CARNARVON (Sir Gaernarfon [adnabyddir yn awr fel Gwynedd]) ar gael ar dudalennau 20-45.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys