Hanes Dyffryn Nantlle

Clynnog Fawr

 
 
 

Cau Capel Uchaf

Y Capel Uchaf, Clynnog FawrCaewyd un o gapeli mwyaf nodedig y Methodistiaid Calfinaidd a hynny bedwar diwrnod cyn y Nadolig.

Y Capel Uchaf, Clynnog Fawr, oedd yr ail gapel hynaf yn Sir Gaernarfon ac mae'r flwyddyn 1761 ar ei dalcen. Credir mai yn y capel hwn y dechreuwyd yr ysgol Sul gyntaf yn y sir a hynny o ganlyniad i anogaeth Thomas Charles o'r Bala pan fu'n pregethu yno. Dathlwyd ei deucanmlwyddiant yn 1994 ond mae lle cryf i gredu y cafwyd ysgol Sul yno bum mlynedd cyn hynny. Dyma gapel yr enwog Robert Roberts, Clynnog Fawr, a ddilynid gan dorfeydd i ba le bynnag yr elai yn union fel y denir hwy at gantorion pop heddiw - ac yn 1993 gosododd Catrin Parri Huws blac arno i gofio Hywel Tudur, bardd, pregethwr, dyfeisydd a phensaer.

Ond ar wahân i hynny yr oedd y Capel Uchaf yn hollol anghyffredin. Dyna ei bensaernïaeth i ddechrau. Yn y canol, yn union o flaen y sêt fawr, y mae'r hyn y cyfeiriai'r diweddar Barchedig William Jones, Y Bwlan, ati fel ‘ynys’: seddau i gyd ar yr un gwastad a llwybr o'i chwmpas. Ar gyrion y llwybr mae'r seddau ochr, a'r seddau cefn yn codi ar oleddf. O ganlyniad i'r siâp hwn mae'r holl aelodau ers blynyddoedd lawer wedi bod yn eistedd gyda'i gilydd yn y canol - yn yr ynys - ac nid yn y seddau ger y drysau fel mewn capeli eraill, nes gorfodi'r pregethwr i wynebu rheseidiau o seddau gwag a thaflu ei lais drostynt i gyrraedd gwrandawyr y seddau cefn. Ar derfyn y gwasanaeth byddai pawb yn sgwrsio â'i gilydd yn yr ynys ac yn parhau i wneud hynny wrth ymlwybro tua'r cyntedd a'r drws ac wedyn y tu allan. Nid yw'n rhyfedd fod y gymuned ei hun wedi bod yn un mor glos a chynnes ar hyd y blynyddoedd a phregethwyr yn cofio'n dda y croeso anghyffredin a gaent yno a'r caredigrwydd dihafal ar yr aelwydydd.

A phwy o'r rhai oedd yn bresennol a allai anghofio'r eisteddfod honno tua hanner can mlynedd yn ôl a'r lle yn orlawn? Ar flaen yr oriel yr oedd Richard Tomos yn chwarae efo wats boced fawr, a Derwydd Hafod-y-Wern ac Ifor Wyn, Simbil, o bobtu iddo. Yn eistedd yn union odanynt roedd y drysoryddes, Jini Hughes, Llety, a'r fowlen bres o'i blaen. Dyna Derwydd â hergwd sydyn â'i benelin i Richard Tomos. Gollyngodd yntau'r wats, glaniodd yn y fowlen nes gwasgaru'r pres i bob cwr o'r sêt fawr a chreu drama ddigri annisgwyl ar ganol cystadleuaeth.

Yn yr Eisteddfod hon y byddai Jane Jones, Hafod-y-rhiw, yn adrodd pennod gyfan o'r Beibl ar ei chof yn y gystadleuaeth adrodd, heb anghofio yr un sill. Byddai hynny'n destun rhyfeddod i'r oedolion ond yn adeg i'r ieuenctid ffoi i'r siop gerllaw i brynu fferins. Llais undonnog yn unig ydoedd iddynt hwy ac artaith oedd gwrando.

Yr oedd rhai aelodau heb fod mor ffyddlon â'i gilydd a chofir y gweinidog, y diweddar Barchedig W.H. Owen, yn mynd i ymweld ag un o'i braidd, Mrs Mary Jones, Tan-y-bwlch, am nad oedd wedi mynychu'r oedfaon ers tro. Gwrthod a wnaeth gyda'r esgus fod y gorchudd blêr treuliedig oedd ar sedd y teulu wedi diflannu. Yr oedd ei thad, John Gruffudd (Jogo y'i gelwid yn ei gefn), rai blynyddoedd ynghynt wedi cyfrannu'r swm anrhydeddus o chweugain tuag at drwsio clawdd y fynwent. Ar ddiwrnod dyrnu ym Maesog, dyna Jogo yn edliw i'r hogiau eu bod wedi codi'r bwlch ond heb osod y weiren bigog fel yr addawyd. Dyma'r ateb a gafodd gan William Jones Coedtyno: "Disgwyl i ti fynd yno rydan ni!"

Nodwedd arall arbennig i'r capel yw ei harddwch. Y mae'r eisteddleoedd, y sêt fawr, y palis, y drysau, y nenfwd a hanner isaf y muriau o binwydd pyg. O ganlyniad i hynny byddai'r sain a greid yno yn berffaith. Yn yr ugain mlynedd diwethaf, digyfeiliant fyddai'r canu gan na fyddai yno neb i chwarae'r offeryn ond byddai'r diweddar Robert Lewis, Coedtyno, yn estyn ei fforch diwnio o'i boced a cheid canu nefolaidd heb na thuchan harmoniwm na llifeiriant organ i foddi'r geiriau. Llwyddodd ei olynydd, Dafydd Wyn Owen, Garn Fawr, i greu yr un naws ac awyrgylch yn ddiweddarach.

Y mae'n wir mai ychydig o ffyddloniaid a fynychai'r oedfaon yn y Capel Uchaf erbyn mis Rhagfyr ond yr oedd yr ysgol Sul yn dal i ffynnu a deuddeg o blant a dwy athrawes yn eu dysgu. Ar achlysuron arbennig ceid cynulleidfa deilwng. Mae'r golled iddynt hwy oll ac i genedlaethau'r dyfodol yn anfesuradwy ac ni fydd neb yn deall y geiriau.

Lleu, Chwefror 2001

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys