Hanes Dyffryn Nantlle

Clynnog Fawr

 
 
 

Robert Roberts ~ 1762-1802

Y gŵr a adwaenid fel y Seraff-Bregethwr yng nghyfnod pregethwyr mawr Cymru. Fe’i hystyrir yn un o’r pregethwyr mwyaf a gawsom erioed.

Fe’i ganed pan oedd Daniel Rowland yn hanner cant oed, Howel Harris yn wyth a deugain a William Williams, Pantycelyn yn chwech a deugain. Yr oedd saith mlynedd yn hyn na Thomas Charles o’r Bala.

Dioddefai boenau corfforol difrifol ond pregethai yn danbaid, yn danllyd ac yn ddramatig.

Cyhoeddwyd dau lyfr yn ei enw:

Un o'r ddau lyfr            Yr ail o'r ddau lyfr

Etifeddodd lais anghyffredin a meddai ryw nerth goruwchnaturiol. Fe’i cyffelybwyd i angel.

Adroddai Owen Owens, Cors-y-wlad, amdano’n darllen ac yn gweddïo mewn angladd ym Mwlchderwin fel y gellid clywed ei lais tua milltir oddi yno, a dywedai ei nai, Michael Roberts, mai Robert Roberts oedd y gweddïwr mwyaf a glywsai erioed. Byddai ei weddïau cyhoeddus yn fyr a phwrpasol ond treuliai oriau lawer mewn gweddi ddirgel.

Gelwid am ei wasanaeth ymhell ac agos a bu’n pregethu ar hyd a lled y wlad a thros y ffin yn Lloegr yng nghapeli Cymraeg Lerpwl, Manceinion a Llundain, er bod y teithio yn peri poenau corfforol iddo. Yn ystod ei ymweliad â Llundain yr ysgrifennodd gartref gan ddweud mai’r rhyfeddod mwyaf a welsai yno oedd Pennod 53 o broffwydoliaeth Eseia.

Yn 1793 ymaelododd 80 o bobl â’r Capel dan ei ddylanwad.

Pan gaewyd y Capel Uchaf (MC), Clynnog yn Rhagfyr 2000 dymuniad yr aelodau oedd cadw’r gadair arbennig oedd yn "y sêt fawr" yn lleol. Er bod dau gan mlynedd wedi mynd heibio er pan fu farw ei pherchennog parheir i’w galw yn "gadair Robert Roberts" hyd y dydd heddiw. Balch iawn oeddynt o gael lle teilwng iddi yn yr Eglwys hynafol hon trwy garedigrwydd Y Canon Idris Thomas.

Crynodeb

Fe’i ganed yn Y Ffridd, Baladeulyn ar Fedi 12 1762 yn un o dri ar ddeg o blant.

Yr oedd yn frawd i’r pregethwr enwog John Roberts, Llangwm, ac yn ewythr i Michael Roberts, Pwllheli.

Aeth i weithio i chwarel y Cilgwyn pan oedd tua deuddeg neu dair ar ddeg oed.

Gadawodd y chwarel "a’i chymdeithas lygredig" yn un ar bymtheg oed ar ôl bod ym Mryn’rodyn yn gwrando ar bregeth Dafydd Jones, Llan-gan.

Wedyn aeth yn was ffarm i Gefn Pencoed am bum mlynedd a mynychu ysgol nos ym Mrynengan dan arweiniad Robert Jones, Rhos-lan. Tua thair neu bedair gwaith y flwyddyn byddai rhai o aelodau Brynengan a chapeli eraill yn mynd ar bererindod i Langeitho (Sir Gaerfyrddin) i glywed Daniel Rowland yn pregethu, a Robert Roberts yn eu plith.

Daeth yn hwsmon yng Nghoed-cae-du yn ardal Brynengan. Ond cafodd afiechyd a effeithiodd ar ei gymalau a bu yn ei wely am naw wythnos. O ganlyniad crebachodd ei ewynnau, aeth yn gefngrwm a chollodd dair modfedd o’i daldra. Gorfu iddo roi’r gorau i weithio ar y tir a bu dan bwysau dioddefaint corfforol am weddill ei oes.

Cafwyd diwygiad mawr ym Mrynengan tua 1785-6 a daeth yn drwm dan ei ddylanwad.

Fe briododd tua’r adeg hon. Cafodd fyw yn Ynys Galed, a oedd yn eiddo i Goed-cae-du. Yno, yn 1787, yn bump ar hugain oed, yn dad i ddau o blant erbyn hynny, y dechreuodd bregethu a hefyd gadw ysgol ym Mrynengan, Capel Uchaf (Clynnog) a lleoedd eraill.

Yn 1794, a’i iechyd yn fregus, cynghorodd Cyfarfod Misol Arfon ef i roi’r gorau i gadw ysgol ac ymroi yn llwyr i bregethu. Fe’i hwyluswyd i wneud hynny trwy ei wahodd i ymgartrefu yn Nhy’r Capel, Capel Uchaf a gofalu am yr eglwys yno. Yno y bu am weddill ei oes fer.

Fel Robert Roberts Clynnog y daethpwyd i’w adnabod o hynny ymlaen.

Lleoliad bedd Robert Roberts ym mynwent ClynnogBu farw yn Nhy’r Capel, Capel Uchaf ar Dachwedd 28 1802, yn dad i bump o blant, ac fe'i claddwyd ym mynwent Clynnog - Eglwys Beuno. Bu farw ei wraig Eleanor yn 1825 yn 69 mlwydd oed.

Llun: Lleoliad bedd Robert Roberts ym mynwent Clynnog.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys