Hanes Dyffryn Nantlle

Clynnog Fawr

 
 
 

Ysgol Eben Fardd a ddaeth yn Goleg Clwyd yn Y Rhyl yn 1929

Ysgoldy Ebeneser

Hen ysgol Eben Fardd ydoedd a ddaeth dan nawdd y Methodistiaid yn 1844 (pan agorwyd Capel Ebeneser). Codwyd yr Ysgoldy hwn ar ei chyfer yn y cyfnod 1862/3 a bu’n Ysgol Ragbaratoawl i Weinidogion M.C. hyd at 1929 pan gafodd ei symud i’r Rhyl a dod yn Goleg Clwyd.

  •  1827. Daeth Eben Fardd i gadw ysgol i Glynnog a hynny yn y rhan o’r Eglwys a elwir Capel Beuno neu Eglwys Y Bedd.

  •  1843. Symudodd Eben Fardd o Eglwys y Bedd i gadw’r ysgol yn ei gartref. Yno y bu trwy 1844. Erbyn hynny yr oedd wedi ailymaelodi gyda’r Methodistiaid.

  •  Medi 18 1844. Yr oedfa gyntaf yng Nghapel Ebeneser. Cafodd Eben Fardd ganiatâd i gadw ei ysgol yn y Capel. (amrywiai’r oedran)

  •  Hydref 2 1850. Yr Ysgol Genedlaethol yn agor yng Nghlynnog. Nododd Eben Fardd hyn yn ei ddyddiadur a phoenai y byddai hynny yn amharu ar ei fywoliaeth. Cafoddd gynnig bod yn brifathro yno ar yr amod ei fod yn cymuno yn yr Eglwys ond gwrthododd ar sail "conscientious scruples of a religious nature".

  •  Hydref 7 1850. Gofynnodd Cyfarfod Misol Arfon iddo barhau i gadw ei ysgol. Codwyd ei gyflog o £15 i £20. Roedd i ddysgu plant y Methodistiaid am ddim hefyd i ddysgu ymgeiswyr am y weinidogaeth. Deuai rhai yno o bell a lletya yn y pentref.

  •  Hydref 21 1850. Eben Fardd yn ailagor yr ysgol (yng Nghapel Ebeneser). Dros 100 o ddisgyblion.

  •  1861. Codi Tŷ’r Capel

Yr athrawon eraill

  •  Chwefror 1863 - m. Eben Fardd. Yr oedd Dewi Arfon eisoes yn cadw’r ysgol ac ef a benodwyd yn athro a hefyd yn weinidog Ebeneser. Ar ei gyfer ef y codwyd Afallon a’r Ysgoldy. (Mae’r ddau adeilad dan yr un to).

  •  1869 - m. Dewi Arfon (36 oed). Y Parchedig Robert Thomas Llanllyfni yn dod yn athro am gyfnod byr yn ystod gwaeledd Dewi Arfon.

  •  hyd 1876 - Y Parchedig John Williams (Caergybi wedyn)

  •  1876-1890 - Y Parchedig John Evans, B.A.

  •  1890-1896 - Y Parchedig Mathias Griffith, M.A.

  •  1896-1917 - Y Parchedig J.H. Lloyd Williams, B.A. (yr athro yng nghyfnod Syr Ifor Williams)

  •  1917-1929 - Y Parchedig R. Dewi Williams, B.A.

Athrawon cynorthwyol

  •  1920-1924 - Y Parchedig W. Ffowc Evans, BA BD Gweinidog Brynaerau.

  •  1924-1929 - Y Parchedig T. Jones Parry BA BD Ph.D. ("Doc Parry)

Ymysg y myfyrwyr bu:

  •  R. Silyn Roberts

  •  Mathonwy Hughes

  •  Syr Ifor Williams (aros yng Nghamfa’r Bwth)

  •  J. H. Williams (Canwy)

  •  Charles Elfyn Hughes.

  •  Y Parchedig Tom Nefyn Williams

  •  Y Parchedig R. Bryn Williams (aros yng Nghamfa’r Bwth)

  •  Yr Athro Huw Llewelyn Williams

Ysgoldy Ebeneser
Llun: Ysgoldy Ebeneser

Y prif bynciau a ddysgid:

  •  Groeg
  •  Lladin
  •  Saesneg
  •  Hanes
  •  Cymraeg
  •  Mathemateg
  •  Daearyddiaeth

Ysgol Clynnog

Byddai rhai myfyrwyr lleol (yn ffermwyr a siopwyr, ayb) yn mynychu’r ysgol a byddai’r myfyrwyr diwinyddol yn pregethu yn y cyffiniau. Fe’i hystyrid yn ysgol ragbaratoawl i fyfyrwyr ar gyfer Coleg Y Bala.

Niferoedd y disgyblion

Ar ôl y Rhyfel Mawr 1914 -1918 "daeth dylifiad o ddisgyblion i’r ysgol nes bod yno 50 ar y llyfrau". t. 63 (YaCh.yMC.)

1928/9 30 o ddisgyblion t. 82 (eto)

Symudwyd i’r Rhyl ym mis Medi 1929 a daeth yn Goleg Clwyd. "Cyrten a wahanai’r ddau ddosbarth (y seniors a’r juniors), yn ysgoldy capel Ebeneser, Clynnog; ond yn awr dyma ystafelloedd i’r dosbarthiadau fod ar wahân, llyfrgell, ystafell gyffredin i’r myfyrwyr, a phob hwylustod a hyfrydwch o’n cwmpas." (J.R. t.85 eto)

Ysgol Clynnog, 1923-24
Llun: Ysgol Clynnog, 1923-24. Y Parchedig R. Dewi Williams sydd yn gwisgo het. Gwelir rhan o’r Ysgol ar y chwith, yna Afallon a Chapel Ebeneser, Clynnog.

Ffynonellau

  •  Detholion o Ddyddiadur Eben Fardd gol. E.G. Millward, Gwasg Prifysgol Cymru, 1968.

  •  Hanes Methodistiaieth Arfon, William Hobley.

  •  Ysgolion a Cholegau y Methodistiaid Calfinaidd (Y rhai a gaewyd) Gol. William Morris, Llyfrfa’r MC, 1973.

  •  Cyhoeddid enwau’r myfyrwyr a fu’n sefyll yr arholiadau blynyddol yn Y Goleuad (e.e. Gorff. 21 1926).

  •  Am droeon trwstan y myfyrwyr gweler Rolant y Teiliwr ac Ysgrifau Eraill gan Y Parchedig John Owen, M.A., Llyfrfa’r M.C., 1926

  •  Gweler hefyd O Golofn Caleb (Abel Ffowcs Williams), 1963 a chyfrol gynhwysfawr Y Parchedig W.J. Edwards ar R. Dewi Williams.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys