Hanes Dyffryn Nantlle

Nebo a Nasareth

 
 
 

Enwau Lleoedd

O ble ddaeth yr enwau Nebo a Nasareth? O'r Beibl,  mae'n amlwg, fel enwau i'r ddau gapel.  Ceir y cyntaf yn yr Hen Testament yn unig a'r ail yn y Testament Newydd yn unig. Ond nid ar hap y dewiswyd enw i gapel.

Beth yw'r cysylltiad rhwng un o dduwiau y Babiloniaid, mynydd yng Ngwlad Iorddonen a dinas wrth ymyl yr anialwch? Yr ateb yw Nabu (ystyr - uchder), neu yn y Beibl Cymraeg - Nebo, negesydd y duwiau a hefyd duw doethineb. Cafodd Nebuchodonosor, Nebusasban, Nebuzaradan, Nabopalassar ac eraill eu henwi ar ei ôl ef.

Nebo yw'r enw, hefyd, ar gadwyn o fynyddoedd ger Afon Iorddonen; ac o un o'i gopaon, Pisga, y cafodd Moses weld Gwlad yr Addewid, (Deut p34). Yn ôl traddodiad, enwyd y capel yn "Nebo" gan yr enwog Barchedig John Jones, Talysarn, wedi iddo bregethu ar yr un testun rywbryd rhwng 1838 a 1842 yn y Capel Bach. (Ond defnyddiwyd yr enw "Mynydd" yn rheolaidd hyd at 1859 .)

Ond bu Dinas Nebo ar ffiniau Jwdea yn un o'r trigfannau i ddisgynyddion mab Abraham a'i gaethferch. Pan esgorodd Sara, gwraig Abraham, ar Isaac, anfonwyd Hagar a'r bachgen tair ar ddeg oed, Ismael, i ffwrdd i'r anialwch. Ond cyn cyrraedd yr Aifft, gorchfygwyd nhw gan newyn a syched. Trwy wyrth, ymddangosodd ffynnon gerllaw.

Yn ôl un o'r chwedlau am fywyd yr Iesu, (a ddefnyddiwyd gan Berlioz yn ei oratorio 'L'Enfance du Christ') ffodd y Teulu Sanctaidd i'r Aifft rhag llid Herod, ond ar ôl taith beryglus drwy'r anialwch, chawson nhw ddim lloches gan Eifftiaid na Rhufeiniaid nes iddyn nhw gwrdd ag Ismaeliaid maddeugar a roddodd groeso iddynt teilwng o'i deulu colledig.

Prynwyd y tir lle codwyd yr ysgoldy (Capel Bach Nebo wedyn) am bum gini gan Hugh Robert Ismael, Glan y Gors yn 1825. Roedd o a'i deulu yn gefnogol iawn i achos y Methodistiaid ar Fynydd Llanllyfni. Ond pwy all dweud, fel yn y Beibl, mai dynion gwyllt fyddai'r Ismaeliaid?

*

Nasareth. El Nazirah. Ystyr y gair yw 'cangen'  neu 'le neilltuedig'. Safai'r dref mewn lle anghysbell ar ffiniau'r mynydd-dir a daeth i fri fel trigfan yr Iesu am 28 o flynyddoedd. Ond yn ôl pobl Jwdea yn y cyfnod hwn, dim ond taeogion gwladaidd fu'n byw yn Nasareth. Enw gwawd oedd 'Y Nasaread' ar Yr Iesu.  Yn y Beibl, er enghraifft, dywedodd Nathanael wrth Philip "A ddichon dim da ddyfod o Nasareth?" (Ioan 1.48). Ond daeth y Cristnogion cynnar i ymfalchïo yn yr enw "Nasareniaid". (Wrth sôn am fab y saer, roedd melin lifio ger y nant yn ein Nasareth ni ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif.)

Wrth sôn am Nasareniaid, fe ddylem ni gofio am air gwahanol sy'n swnio'n debyg, sef Nasariaid, y rhai a gymrodd ran yn un o arferion crefyddol arbennig yr Iddewon. Addunedai dyn neu ferch am o leiaf 30 diwrnod neu am oes i beidio â thorri ei (g)wallt, yfed gwin, cyffwrdd â chorff marw ac yn y blaen (Num.6). Ymlith y Nasariaid parhaus yr oedd Ioan Fedyddiwr, Samuel a Samson. Ystyr y gair Hebraeg yn llythrennol yw 'ymneilltuo.

Pwy oedd Pelyn?

Yn ôl un chwedl, dioddefai Sant Pelyn neu Peulyn, (Paulinus yn Lladin) yn aml o achos cur pen enbyd. Gwaethygodd ei gyflwr cymaint nes iddo golli ei olwg yn llwyr. Ond wedyn, clywodd Lais yn dweud wrtho, "Cei di dy wella drwy arddodi dwylo gan un o’th ddisgyblion dy hunan." Ceisiodd Samson a Gildas eu gorau heb lwyddiant. Ond ar ôl i Ddewi Sant roi ei ddwylo ar ben Pelyn, gwellodd yr hen ŵr yn llwyr.

Credir mai ar Fynydd Llanllyfni y digwyddodd y wyrth yma neu, o leiaf, enwyd y lle ar ôl y digwyddiad rhyfedd. Mae'n chwedl hyfryd, (er ei bod yn siomedig  i rai wrth golli cysylltiad fel hyn efo'n nawddsant) yn Hen Fynyw yn Nyfed y trigodd Pelyn (un o’r ysgolheigion mwyaf disglair ei oes) a’i fynachod.

Enw poblogaidd iawn oedd Pelyn yn ystod y Canol Oesoedd yn ôl yr Athro Bedwyr Lewis Jones. Felly does dim rhyfedd gweld enw lleol fel Tirion Pelyn (nid efo’r ystyr mwyn neu garedig) ond Tiroedd Pelyn hefyd, Llidiart Pelyn a Phen Pelyn ei hun sy’n ffinio ar Dirion Pelyn.

Rhybuddiai Syr John Morris Jones, "Fydd ‘na neb ond ffyliaid yn treio esbonio enwau lleol!".

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys