Hanes Dyffryn Nantlle

Nebo a Nasareth

 
 
 

Martha'r Mynydd

Cafodd yr erthygl hwn ei seilio ar bethau rhyfedd a ddigwyddodd ar Fynydd Llanllyfni tua 1740, rhai blynyddoedd wedi'r Ddeddf yn Erbyn Dewiniaeth gael ei diddymu yn 1736. Barnwyd neb yn euog dan y ddeddf am dros 24 mlynedd, oherwydd erbyn hynny, ni ystyriai unrhyw ynad deallus yn ei iawn bwyll gyhuddiadau oedd yn ddieithriad heb dystiolaeth gadarn. Beth bynnag, achoswyd y diddymu cryn stŵr ymhlith y bobl oedd yn fwy cyfyngedig eu hagweddau. Dywedodd rhai Presbyteriaid yn yr Alban mai "trosedd yn erbyn Gair Duw" ydoedd; a gwylltiodd John Wesley, sefydlwr Methodistiaeth, gan gymharu peidio â chydnabod dewiniaeth ag anwybyddu'r Beibl yn llwyr. Yn wahanol i lefydd eraill ym Mhrydain, Ewrop a Gogledd America, yr ydym ni, y Cymry, yn ffodus, heb un helfa ddewiniaid a'i chanlyniadau erchyll.

Mynydd LlanllyfniDaliodd y bobl goelion a ddisgrifir sy'n dyddio'n ôl i hanes cynnar y Celtiaid. Ond erbyn yr 18 ganrif, gwelid hyn fel tystiolaeth o anwybodaeth y werin.

Llun: Mynydd Llanllyfni.

Ymddangosodd y chwedl sy'n dilyn yn 'Drych yr Amseroedd' (Hanes Methodistiaeth) 1820 gan y Parchedig Robert Jones, Rhoslan. Ceir fersiwn arall yn Nant Nantlle 1871 gan Y Parchedig W.R. Ambrose, Talysarn a dynnwyd yn llwyr efo gwallau o'r llyfr uchod, gan gynnwys rhai datblygiadau o draddodiad llafar neu o'i waith ei hun a ddangosir isod mewn italeg a cromfachau:

"Prin y gallaf farnu ei fod yn werth ei 'sgrifennu na'i ddarllen, yr ynfydrwydd digywilydd a luniwyd yn bennaf gan wraig ymadroddus, rith grefyddol, a'i gwr hefyd o'r gyfrinach.

Yr oeddynt yn byw mewn tŷ ar Fynydd Llanllyfni. Dechreuasant hysbysu i amryw eu bod wedi cael cydnabyddiaeth a rhyw dylwyth a elwid 'Anweledigion' Yr hanes oeddynt yn fynegu amdanynt sydd debyg i hyn: Eu bod yn genedl luosog, mawr eu cyfoeth, ac yn blith-draphlith mewn ffeiriau a marchnadoedd gyda ni; ac nad oedd neb yn eu canfod, ond y rhai oedd wedi ymroddi i fyned i'w cymdeithas. Yr oedd y gelyn diafol wedi llwyddo i beri i rai goelio y teithient hwy, eu meirch, a'u cerbydau, ar hyd yr eira heb i neb weled eu hôl. Yr oedd y fenyw ddichelgar a soniwyd eisoes amdani, wedi cael gan nifer gredu fod gwr bonheddig mawr yn byw yn agos i'w thy ar y mynydd, mewn plas godidog gyda'i ferch; a'u henwau oedd Mr a Miss Ingram.

Ymgasglai cryn lawer o ynfydion (gan mwyaf o bell y byddent yn dyfod), i gadw math o gyfarfod nos, heb oleuni cannwyll na fflam tân, nac un llewyrch arall ond a geid oddi wrth y marwor: Canys ni allai y Tylwyth Anweledig oddef y goleuni. Weithiau deuai yr hen wr bonheddig i bregethu iddynt ei hun; bryd arall y ferch a ddeuai mewn dillad gwynion. (Dywedir fod un amaethwr o Fon wedi ei lygad-dynu...gan y grefydd newydd hon a chan obeithio hefyd, trwy ei chyfrwngwriaeth y rhoddid Miss Ingram yn wraig iddo fel y cariodd ei holl eiddo i.... Fynydd Llanllyfni.) Yn ôl treulio talm o amser cyn cael allan y twyll, digwyddodd i ryw ddyn (Gutto-wir-gast.) cyfrwysach nag eraill o'r frawdoliaeth graffu'n fanwl ac yn adnabod yn eglur mai gwraig y tŷ oedd yn dyfod atynt i'w twyllo; weithiau mewn dillad mab, bryd arall mewn dillad merch. (Sylwodd fod y wraig wedi llosgi ei throed a sathrodd ef y clwyf a barodd iddi lefain allan.) Gwaeddodd y dyn allan: "Gwrandewch bobl, ein twyllo ydym yn gael yn ddiamheuol! Myfi a wnaf fy llw mai M_______ (Martha) yw hon!

Gyda hynny aeth yn derfysg trwy y tŷ, a gorfu i'r creadur tlawd ddianc ymaith am ei einioes. Aeth y ddichel uffernol honno i warth, a chynifer oll a ufuddhasant iddi a wasgarwyd; ac nid aethant rhagddynt ymhellach; eu hynfydrwydd aeth yn amlwg i bawb. (Ar ôl hyn edifarhau a chyfaddef ei holl dwyll, a diweddodd ei hoes yn aelod eglwysig gyda'r Methodistiaid yn Llanllyfni.)"

Er y diddymwyd yr hen ddeddf yn erbyn dewiniaeth, roedd yn bosibl o hyd i'r rhai oedd yn hawlio fod ganddynt bwerau goruwchnaturiol (er mwyn twyllo) eu herlyn. Does dim tystiolaeth ar gael am rywun o'r enw Martha'n cael ei herlyn yn y cyfnod hwn.

Dechreuodd achos y Methodistiaid yn Llanllyfni yn 1766, sef tua 25 o flynyddoedd wedyn. Petasai Martha wedi ymaelodi â nhw, byddai'r Parch. Robert Jones, Rhoslan, yn debyg o ymhyfrydu yn y ffaith, ond soniodd o ddim am hynny. Efallai wrth gymysgu’r stori hon efo gweithgareddau Mari’r Fantell Wen (Meirionnydd) a hefyd Joanna Southcott (Sir Gaerhirfryn), rhyw 40 o flynyddoedd wedyn (ar yr un dudalen â hanes Martha yn Drych yr Amseroedd) neu efo Gwen y Canu yn Buarthau, ceisiodd y Parchedig Ambrose (Bedyddiwr) greu diweddglo dymunol.

Mae’r enw Ingram o bwys hefyd, gan ei fod mor brin yng Nghymru. Yn y cyfnod hwn, roedd y teulu Ingram, o dras Romani, yn adnabyddus iawn drwy’r wlad (wrth feddwl am y rhagfarn yn erbyn y Sipsiwn, mae’n rhyfedd bod y Parchedig R Jones, Rhoslan, yn methu â'u lambastio nhw am hybu ofergoelion!). Daliai’r Romani eu hagweddau cydgordiol tuag at yr amgylchfyd mewn oes lle tueddai cymaint o Gajos (pobl sydd ddim yn Romani) i wahanu’r byd materol oddi wrth byd yr ysbryd, yn enwedig mewn crefydd gyfundrefnol. Gyda llaw, cadwodd y Sipsiwn gryn dipyn o’n hetifeddiaeth gerddorol ni. Cerddoriaeth seciwlar a phob math o ddawnsio oedd gwaith y Diafol, yn ôl llawer o Ymneilltuwyr! Dros y canrifoedd, arferai’r Sipsiwn wersylla ar Gors y Llyn, Lôn Las a Cherrig Mawr yn ystod yr haf.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys