Hanes Dyffryn Nantlle

Nebo a Nasareth

 
 
 

Tyddynod Rhoslas, Nebo

William Pritchard a'i wraig Rachel Jones tu allan i dyddyn Neuadd ddu
Llun: William Pritchard a'i wraig Rachel Jones tu allan i dyddyn Neuadd ddu.

Yn ystod y 19eg ganrif, codwyd tyddynod ar Roslas, yn bennaf oherwydd datblygiad y chwareli yn Nyffryn Nantlle. Wrth gymharu a phentref llechi Llanllyfni yn ei ffurf ruban o derasau ar hyd y ffordd, mae’n amlwg pa mor wahanol yw Rhoslas. Gweithid y tyddynwyr yn bennaf yn y chwareli hefyd, ond roedd ganddynt y cyfle i gadw da byw a thyfu cnydau a roddid iddynt safon uwch o fyw na trigolion y tai moel. Cymuned gwasgaredig ydoedd, o fath cyffredin iawn yng Nghymru. Yn yr Alban, mae’n nhw’n eu galw ‘townships’-hynny yw: nid pentref niwcliar.

Ceir disgrifiad gwerthfawr am fywyd y tyddynwr yn Atgofion Mab y Mynydd, gan Mathonwy Huws (Gwasg Gee 1982) Ganed ef ym Mryn Llidiart, Rhoslas. Gweler hefyd dogfennau yn yr Archifdy, Caernarfon gan W R Williams, Harri Wyn Williams ac eraill. Cafodd gyfres o’u erthyglau eu cyhoddu yn y papur bro Lleu yn 1986-1987 a 1990- 1991. (Mae rhain i’w gweld yn y llyfrgell cyhoeddus, Penygroes)

Fe ganwyd Dr R Alun Roberts gwyddonwr, naturiaethwr a darlledwr, yn Nglan y Gors, Rhoslas. Mae ei atgofion i’w cael yn Hafodydd Brithion ac yn Darlith Flynyddol Llyfrgell Penygroes 1968 (mae’r llyfryn hwn yn brin iawn). Ceir hanes amaethyddol yr ardal yn saesneg yn Welsh Home Spun 1930 (teitl hollol anaddas!)

Rhaid wrth ddarllen gwaith Kate Roberts, a gafodd ei magu mewn ardal tebyg iawn yn Rhosgadfan.

Yn pryderu am iechyd y genedl, rhoddwyd pwerau i’r Cynghorau Sir gan y senedd yn 1875 i wella safonau iechyd y bobl. Yn ôl y sôn, yn Nebo, caed y canran uchaf yng Nghymru o’ diciäu. Er nad oedd cyflwr y tai yn achosi diciäu, doedd lleithder ddim o les i neb a phetasai gormod o bobl yn byw yn yr un ty, yn sicr, byddai’r haint yn ymledu‘n gyflym. Dechreuodd ymgyrch "Gorchfygu’r Darfodedigaeth" yn 1910 ac un o’i cefnogwyr mwyaf brwdrydig oedd yr athro a phregethwr Silyn Roberts 1871-1930. (Ganed ef hefyd ym Mryn Llidiart, Rhoslas – yn ewythr i Mathonwy Huws). Ni orchfygwyd diciäu yn llwyr cyn i’r pelydr-X a’r moddion gwrthfeiotig cael eu darganfod.

Cafodd yr awdurdodau lleol yr hawl i godi tai cyngor efo holl gyfleusterau anghenrheidiol. Roedd na nifer sylweddol o’r tyddynwyr, rhai efo teuleuodd mawr, yn fwy na bodlon gyda fath cynnig. Codwyd tai cyngor yn Nebo yn 1933 a 1951.

Cauwyd rhan fwyaf y chwareli erbyn dechrau’r Ail Ryfel Byd yn 1939. Os oedd gan rywun di-waith ddarn o dir, buwch, mochyn neu ddefaid, byddai’n amhosibl hawlio’r dôl, hyd yn oed tasai’r incwm yn bitw - symudodd nifer fawr oddi ar y tir oherwydd y rheolau llym. Gan nad oedd digon o swyddi ar gael yn y Sir, mi aeth rhai i’r ‘Sowth’ (De Cymru), i Loegr a rhai, hyd yn oed, dros y môr. Chwalwyd cymdeithas cyfan – gwag oedd cynifer o’r tai, syrthiodd y waliau cerrig sych – doedd dim rhaid i ffermwyr eu trwsio, crwydrai eu preiddiau dros y tir.

Gwerthwyd rhai o’r tai am ychydig gannoedd o bunnoedd (heb dir gan amlaf) yn ystod ail hanner yr 20fed ganrif, yn bennaf i newydd-ddyfodiaid neu fel ‘tai haf’. Ond mae tua hanner hen dyddynod Rhoslas (11 i gyd) yn dal yn adfeilion.

Tyddynod Rhoslas

Cyn drigolion Neuadd Ddu

Llun priodas William Pritchard a Rachel Jones
Llun: Llun priodas William Pritchard a Rachel Jones.

Rachel Pritchard a'i chwaer Jane Jones, 1946
Llun: Rachel Pritchard a'i chwaer Jane Jones, 1946.

Diolch i Barbara Seaton am y lluniau

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys