Hanes Dyffryn Nantlle

Penygroes

 
 
 

Siopau a Busnesau Penygroes - 1939 a 1989

Diolch i Mr Elfed Roberts am drosglwyddo’r wybodaeth yma i ni.

Oddeutu 1939

Ar ôl dibynnu ar wybodaeth a gasglwyd o lyfr, bellach mae’n rhaid i mi fentro fy hunan. Gobeithiaf fod fy nghôf ddigon clir i fentro rhestru’r siopau oedd yn bod o gwmpas y flwyddyn a nodir uchod. Hwyrach y byddaf wedi gadael rhyw siop neu fusnes allan o’m rhestr. Mi dybiaf y caf wybod am hynny!!

Stryd Ucha – O Gwynfa i lawr i groesffordd Allt Doli / Heol Llwyndu)

Ochr Chwith
 • Lambert a McLocherie – garej trwsio ceir a phetrol
 • 63 – siop Mrs Maggie Jones – groser ac oil lamp yn yr ‘entry’
 • Gweithdy Saer Robert Owen
 • Gwesty Red Lion – tafarn
 • Swyddfa’r Dôl
 • Siop Auckland – groser / da da / sigarets
 • Rhondda House – newyddiadurwyr / groser / sigarets / da da
 • Bee Hive – cigydd
Ochr Dde
 • Capel bach Treddafydd – gweithdy adeiladwyr Llys Eifion
 • Birmingham House – groser cyffredinol
 • Nantlle House – groser / dada
 • Ned House – groser cyffredinol
 • Steam Bakery - siop fara / cacennau
 • Steam Bakery – becws
 • 2 Stryd Fawr – cigydd

Ffordd Capel Bethel

 • Meddygfa Dr E Shelton Roberts Gwyddfor

O groesffordd Allt Doli / Heol Llwyndu i groesffordd Stryd yr Wyddfa / Heol Buddug

Ochr Chwith
 • Swyddfa’r Post – John Iorwerth Hughes – Gorsaf teliffon y cylch
 • Banc y Midland
 • Richard Williams – cigydd – hefyd yn cario cig i Dalysarn gyda throl a cheffyl

Ionawr 1989

Rwyf yn sicr fod y rhestr yma yn gywir gan i mi gerdded o gwmpas y pentref a nodi faint sydd ar ôl o’r gogoniant a fu. Tri deg a thair o siopau oedd yna o gymharu â 82 yn 1939. Felly yn ystod yr hanner can mlynedd a aeth heibio aeth hefyd 49 o siopau. Yn 1939 yr oedd 62 o fusnesau eraill yma heblaw'r siopau. Yn 1989 y cyfrif oedd 53.

Dyma felly yr ystadegau ddaeth i’r amlwg:-

 • Yn 1939 nifer y siopau yn 82. Nifer busnesau yn 62 . Cyfanrif 144
 • Yn 1989 nifer y siopau yn 33. Nifer busnesau yn 53. Cyfanrif 86

Stryd Fawr – o Gwynfa i lawr i groesffordd Ffordd Llwyndu / Allt Doli

Ochr chwith
 • Wynnstanley – warws gwerthu bob dim
 • Siop Rhondda House - Gwyndaf a Tabitha Hughes – groser
Ochr Dde
 • Garej Treddafydd / Hen Gapel Bach – trwsio ceir

Heol y Dŵr (o groesffordd Ffordd Llwyndu / Allt Doli i groesffordd Heol Buddug / Stryd yr Wyddfa)

Ochr Chwith
 • Banc y Midland
 • Fferyllfa – G L & S Williams
 • Bodnant – Meddygfa Dr J C B Thompson
 • Y Droell – Edafedd – Mrs Nancy Parry
 • Rhif 17 – Newyddiadurwr – Mr a Mrs W H Parry
 • XL – Siop sglodion – Selwyn Jones
 • Cymdeithas Adeiladu’r Halifax – Siop Isa
 • Cohen – dillad
 • Co-op
Ochr Dde
 • Swyddfa Bost - J D Bennet Williams
 • Siop Nancy Moss – dillad
 • Siop Griffiths / Muriau Stores - deunydd adeiladu/ offer tŷ / papur wal
 • Banc Barclays
 • Siop Waterloo – T & N A Salisbury cigydd
 • Y Gegin Fach – caffi/ siop
 • Siop 22 – dillad plant
 • Bryn Teg – Meddygfa Dr J Morris Jones

Ffordd Llanllyfni

Ochr Chwith
 • Fair View - Siop dda da / cardiau / sigaréts / ffrwythau
 • Modurdy Dulyn - gwerthu a thrwsio ceir a lorïau
 • Clwb Cymdeithasol Pêl Droed Dyffryn Nantlle
Ochr Dde
 • Garej Povey – petrol / trwsio ceir

Ffordd y Sir

 • Siop y Gloch – groser / sigarets / da da

Maes Dulyn

 • Clwb Cymdeithasol y Lleng Brydeinig Dyffryn Nantlle

Heol Buddug

 • Maen Dylan – dodrefn ail law
 • County Salon (Summer Hill) trin gwallt – Nesta
 • Llys Meddyg – Meddygfa DR J S Jones a Dr P G E Crabtree
 • Cymdeithas Tai Eryri
 • Siop Gareth – cigydd – Gareth & A Williams

Heol y Bedyddwyr

 • Dinorwic House – trin a thorri gwallt
 • Gorffwysfa – Swyddfa Gofal a Thrwsio Arfon
 • Canolfan Gwaith

Sgwâr y Farchnad

 • Meddygfa Corwen – Dr E Elwyn Parry
 • J Thomas – gwerthu a thrwsio clociau / anrhegion / tlysau
 • Siop Sglodion
 • Torwoods – gwerthu a thrwsio peiriannau garddio
 • Siop Dick – siop dda da / sigarets / nwyddau
 • Gwesty’r Afr – tafarn

Ffordd Clynnog

 • Swyddfa Menter Lôn Eifion (lonydd glas)
 • Siop Bara Da

Stryd yr Wyddfa (o’r sgwâr i’r Neuadd Goffa)

Ochr Chwith
 • Gwesty Victoria – tafarn
 • Paris House – dodrefn hen ac ail law
 • T Herbert – Siop esgidiau
 • J E Jones – ffrwythau a llysiau
 • Siop Alwyn a Nora – Newyddiadurwr / da da / anrhegion / taclau pysgota / sigarets
 • Snowdon Salon – trin gwallt
 • Siop betio
Ochr Dde
 • Siop Helen – edafedd
 • Siop Elwyn – bara / teisennau
 • Cyhoeddiadau Mei – argraffu / cysodi / dylunio
 • Siop Paragon ( Douglas & Enid Jones) - dillad dynion, merched a phlant

Stad Ddiwydiannol

 • Unedau Gwasg Dwyfor (Dafydd Owen) – argraffu / cysodi / dylunio
 • Uned – gwerthu dodrefn
 • Uned – gwerthu rhewfwyd
 • Uned – swyddfa yswiriant
 • Unedau –storfa J E Jones a’i feibion cyfanwerthwr llysiau a ffrwythau
 • Argraffdy Arfon (Bleddyn Jones) – argraffwyr
 • R J & S Ltd – sgaffaldwyr
 • I O Williams Carmel –iard cludwyr
 • ICP – ffatri bapur

Adeiladwyr / Seiri

 • Elfyn ac Aled Jones, yr iard Ffordd Clynnog
 • Glyn Jones a’i feibion Ffordd Clynnog
 • Aled Roberts Ffordd Clynnog
 • Neville Ellis, Tynyweirglodd
 • Brodyr Davies iard ger teras Llwyn Onn
 • R H Roberts, Stryd Ucha
 • W G Jones, Bron Meirch

Plymwr

 • Kevin Roberts Bodlondeb

Trydanwyr

 • Edwin Lewis a’i fab Sgwâr y Farchnad
 • Dan Wyn Jones, Ffordd Llwyndu

Perchnogion loriau – cludwyr

 • Glyn Hughes – Stryd Ucha
 • Gwyndaf Hughes – Rhondda House
 • Wyn Williams - Ffordd Llwyndu
 • Tom Hughes – Heol Buddug
  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys