Hanes Dyffryn Nantlle

Rhosgadfan

 
 
 

Cofio Kate Roberts ~ Ebrill 2005

Mae Cymdeithas sydd am greu amgueddfa i gofio am un o brif lenorion Cymru wedi derbyn hwb sylweddol o bron i £76,000 gan Lywodraeth y Cynulliad.

Dr. Kate Roberts Mae Cyfeillion Cae'r Gors yn awyddus i ddatblygu canolfan i anrhydeddu Dr Kate Roberts yn y cartref lle cafodd ei magu - Cae'r Gors, Rhosgadfan.

Llun: Dr. Kate Roberts.

Cafodd arian ei ryddhau gan y Cynulliad o gronfa arbennig i gynorthwyo cymunedau yr effeithiwyd arnynt gan waith chwarel.

Mae trefnwyr y Gymdeithas hefyd yn ceisio darbwyllo Cronfa Dreftadaeth y Loteri i wneud cyfraniad sylweddol i'r fenter. Bydd y swm o £75,907 a dderbynnir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn rhoi hwb sylweddol i droi murddun Cae'r Gors yn amgueddfa, a hynny 20 mlynedd ar ôl marw'r awdures.

Ysgrifennodd Dr Kate nofelau a straeon byrion a oedd yn seiliedig ar ardal chwarelyddol Rhostryfan a Rhosgadfan ger Caernarfon. Ymhlith ei gweithiau y mae 'Tê yn y Grug', 'Traed Mewn Cyffion' a'r 'Lôn Wen'.

Y Bwriad

"Y bwriad ydi adfer tyddyn Cae'r Gors a'i adnewyddu a'i ddodrefnu yn union fel yr oedd yng nghyfnod Kate Roberts - fel bod rhywun yn gallu camu yn ôl ryw 100 mlynedd a phrofi ffordd o fyw yn y cyfnod hwnnw," meddai Sharon Owen, Swyddog Datblygu Cae'r Gors.

"Fe fydd yno hefyd ystafell ychwanegol nid yn unig i  ddehongli gwaith llenyddol Kate Roberts ond hefyd i ddehongli'r  cyfoeth hanesyddol ac amgylcheddol sydd yna i'r ardal."

Cae'r Gors - Cartref Kate Roberts yn Rhosgadfan Llun: Tyddyn Cae'r Gors fel ag y mae heddiw.

Gobaith Cyfeillion Cae'r Gors yw agor y flwyddyn nesaf a denu tua  3,000 y flwyddyn o ymwelwyr i'r Ganolfan, yn cynnwys ysgolion, cymdeithasau llenyddol a chymdeithasau Hanes," meddai Sharon Owen.

"Mae'n bwysig hefyd i bobl leol fedru llogi'r adeilad seminar newydd ar y safle," ychwanegodd, "ac iddynt fod yn rhan o'r cynllun a dod yn ymwybodol o gyfoeth anhygoel yr ardal. Yn ystod ei hoes faith llwyddodd Kate Roberts nid yn unig i ysgrifennu llenyddiaeth o'r radd flaenaf ond mi gofnododd yn ei dull dihafal ei hun fanylion llawn am  ddull o fyw sydd wedi hen ddiflannu, cyfnod o dlodi mawr ond cyfnod cymdogol pan ddibynnai pawb ar ei gilydd yn nhyddynnod a phentrefi'r chwareli. Bu Kate Roberts yn berchen ar bapur wythnosol Y Faner hefyd, yn Ninbych, ac mae ei sylwadau treiddgar ar faterion y dydd a gyhoeddwyd yn y papur hwnnw yn berlau erbyn heddiw."

Ond ni bydd Cae'r Gors yn gyfyngedig i Kate Roberts, rhoddir pwyslais mawr ar ddehongli bywyd y chwarelwr ac ar weithiau awduron ac enwogion eraill yr ardal, ar yr amgylchedd a byd natur.

Y chwarelwr amlycaf oedd Griffith Davies a adawodd y chwarel yn ddeunaw oed i fynd i Lundain i ddysgu Saesneg. Yr oedd yn fathemategydd gwych ac yn fuan iawn fe sefydlodd ei ysgol ei hun. Ef oedd yr un a glandrodd bwysau Pont y Borth yn gywir i Thomas Telford pan fethodd ef ei hun â gwneud hynny. Ond arbenigrwydd pennaf Griffith Davies o safbwynt Rhosgadfan oedd y cyfraniad a wnaeth yn ystod cau'r tiroedd comin.  Pan sylweddolodd chwarelwyr y cylch fod y meistri tir yn meddiannu'r tiroedd comin cysylltwyd yn ddi-oed â Griffith Davies yn Llundain.  Trwy gymorth ei gyfeillion yn Nhy'r Arglwyddi llwyddwyd i gael mesur trwy'r Senedd i sicrhau fod y tyddynwyr eu hunain yn cael cadw eu hawliau. Parhaodd hynny hyd heddiw.

Cwr y llen yn unig yw hyn....

Cadeirydd Cyfeillion Cae'r Gors

Mae Dewi Tomos, Cadeirydd Cyfeillion Cae'r Gors, yn falch iawn o dderbyn y cyfraniad.

"Mae hwn yn gyfraniad derbyniol ac amserol iawn gan fod cais y Loteri yn mynd i gael ei gyflwyno ddiwedd yr wythnos," meddai.

"Mae 'na sôn bod angen £900,000 ac fe fyddwn ni'n chwilio am o leia 10% o hwnnw sef £90,000 ac mae 'na addewid gan y loteri o £660,000.

"Rydan ni'n obeithiol gan ein bod wedi derbyn dau grant ganddyn nhw eisoes ac mi fuo 'na staff yma i weld y safle.

"O gofio mai llai na hanner y costau fydd yn mynd at adfer adeilad Cae'r Gors a'r gweddill yn mynd at gynnal a chadw a chyflogau am bum mlynedd mae'n rhesymol iawn," ychwanegodd.

Er mai yn Ninbych y bu Dr Kate yn byw hira mae ei gwaith llenyddol wedi ei seilio ar ardal chwareli Arfon.

Bu farw yn Ninbych ym mis Ebrill 1985 yn 94 oed.

Defnyddiwyd rhan o stori BBC Cymru'r Byd Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd, Ebrill 25 2005
ar gyfer y manylion hyn a diolchir iddynt am hyn


Diweddariad

Erbyn hyn mae Cae'r Gors wedi agor fel canolfan ymwelwyr sydd werth ei weld.

Ewch i www.caergors.org External link: Opens in a new window am fanylion llawn ynglyn ag oriau agor, prisiau mynediad a mwy...

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys