Hanes Dyffryn Nantlle

Tanrallt

 
 
 

Damwain Awyr yng Nghwm Silyn ~ 20-11-1942

Ar Dachwedd 20fed 1942, a'r Ail Ryfel Byd yn ei anterth, roedd criw o chwarelwyr Dorothea yn gweithio yn unigeddau Cwm Silyn, cwm a oedd yn rhannol berthyn i gwmni Chwarel Dorothea. Roeddynt yno i atgyweirio'r tai cychod ar y ddau lyn, i glirio safle ar gyfer codi caban newydd, ac i durio tyllau ymchwyliol ger ceg yr isaf o'r ddau brif lyn fel rhan o gynllun i adeiladu argae ar gyfer cynhyrchu trydan-dwr at ddefnydd y chwarel, cynllun a aeth, yn anffodus, i'r gwellt cyn diwedd y rhyfel.

Fy nhad, Idwal Owen Jones, Gwyndy, Talysarn, oedd un o'r dynion yn y cwm y bore diflas hwnnw. Y fo oedd yn gyrru'r lorri ar y trip yn ôl i'r chwarel a oedd ar lawr y dyffryn. Yn ôl fy nhad, a hwythau ar gychwyn i lawr yr allt, clywsant swn awyren yn ehedeg yn isel. Ond, oherwydd y caddug, ni allent ei gweld. Pasiodd yr awyren yn union uwch ei pennau gan anelu'n syth i gyfeiriad clogwyni serth Craig Cwm Silyn.

Edrychodd y dynion yn bryderus ar ei gilydd gan synhwyro'r hyn a oedd ar ddigwydd. Yn sydyn clywasant glec anferth, sŵn awyren yn chwalu'n ddarnau ac yna ddistawrwydd llethol. Mewn gobaith o allu achub y criw, prysurodd y dynion filltir a rhagor at droed y clogwyn, ond oherwydd y niwl ni fedrent weld dim. Wedi ymgynghori, penderfynasant ddychwelyd i'r chwarel ac hysbysu'r awdurdodau fel y gellid trefnu chwyliad mwy trwyadl.

Tîm Achub Llandwrog

Am 12.00 awr derbyniwyd eu neges gan y swyddog ar ddyletswydd yn RAF Llandwrog ac anfonwyd Tîm Achub Mynydd yr orsaf o dan ofal y meddyg Awyr-Lefftenant George Graham i Gwm Silyn lle y buont yn cerdded y cwm a'r mynydd weddill y dydd heb ganfod dim.

Tra roeddynt hwy yn ofer chwilio, am 14.35 awr, wyth cilomedr i'r dwyrain gwrthdrawodd awyren Avro Anson, Rhif N4981 gyda chriw o bump, lethrau Moel Eilio uwchben Betws Garmon. Methiant fy ymgais Llandwrog i gysytllu a'r tîm achub yng Nghwm Silyn, ac o ganlyniad rhaid fu anfon carfan o sgwadis cwbl dibrofiad o storfa fomiau Llanberis i fyny'r mynydd. Roedd wedi troi chwech cyn iddynt ddod o hyd i'r Anson. Cawsant fod pedwar o'r criw yn gelain a bu'r pumed farw ychydig wedi iddynt gyrraedd. Dangosodd archwyliad post-mortem nad oedd ei anafiadau yn rhai marwol a'i fod wedi marw o sioc ac oerfel.

Gwrhydri Edwin Hughes

Drannoeth y ddamwain a'r tywydd yn dal yn ddiflas roedd bachgen tair ar ddeg oed o'r enw Edwin Hughes a oedd yn byw yng Nglangors - tyddyn diarffordd ar lethrau Cwm Silyn - wedi mynd allan i edrych allai o ganfod lle yr oedd yr awyren wedi dod i lawr. Pan gyrhaeddodd y llyn isaf cyfarfu a'r Cwnstabl Reginald Hughes, plisman Talysarn, a oedd ar un perwyl.

Craig yr OgofGofynodd ef i Edwin ddringo i gyfeiriad copa'r Garnedd Goch tra yr ai yntau ymlaen ar draws y fawnog tua Mynydd Tal-y-mignedd. Cyrhaeddodd Edwin waelod marian Craig yr Ogof a dilyn llwybrau dringwyr drwy'r scri i gyfeiriad y Llithren Gerrig Fawr. Yn fuan, cafodd ei hun wrth droed y Slab Fawr, ac o droi'r gornel daeth wyneb yn wyneb a darn cefn ac a chynffon yr awyren.

Llun: Craig yr Ogof (gan Eric Jones).

A'i wynt yn ei ddwrn, rhythrodd i chwilio am y cwnstabl. O'r diwedd, daliodd i fyny ag ef a gwnaeth y ddau eu ffordd yn ôl at yr awyren. Cododd P.C. Hughes y fiwsilage a gofyn i Edwin ddringo i mewn iddo i edrych oedd rhywyn yno. Ond y cyfan fedrai Edwin ei weld oedd y gwifrau a weithiai'r llyw a'r esgyll, a hefyd, yn y gynffon, rhywbeth a allai fod naill ai'n barasiwt neu'n darged saethu. Tu allan i'r awyren gorweddai par o esgidiau ehedeg.

Roedd yn amlwg i'r ddau fod gweddill yr awyren a chorff y peilot rhywle yn uwch i fyny'r clogwyn. Dywedodd P.C.Hughes y safai ef i warchod y gynffon ac i Edwin ddringo ychydig bach yn uwch i edrych welai o ragor o falurion yr awyren. Roedd y llanc yn gyfarwydd a'r mynydd a phenderfynodd ddringo y rhan o'r clogwyn a adnabyddir fel Crib y Grug er mwyn gallu gweld yn well o'i gwmpas. O'r grib medrai edrych i lawr ceubwll dyfn ac oddi tano gwelai ar asgell gul ddarnau o fetel a chorff y peilot. Ond, heb raff, nid oedd modd eu cyrraedd, a phenderfynodd Edwin ddychwelyd at yr heddwas.

Awgrymodd hwnnw i Edwin find i lawr y mynydd a rhoi gwybod i'r awdurdodau fod yr awyren wedi ei chanfod. Ar ei daith cyfarfu ag aelodau tim achub Llandwrog a disgrifiodd wrthynt yn union ble roedd corff y peilot.
Bradychai'r olwg ar wyneb y dynion faint eu pryder. Tim ffwr-a-hi o nyrswyr a chynorthwyr ysbyty ydoedd heb na'r sgiliau na'r offer anghenrheidiol i ddringo clogwyni, heb son am un fel Craig yr Ogof a oedd yn her i hyd yn oed oreuon dringwyr Prydain. Gadawodd Edwin hwy a brysio tuag adref, ond wrth iddo nesu tua Bryngwyn - y tyddyn uchaf ar ffordd Cwm Silyn - gwelai Richard Jones, y farmwr, yn sefyll yn y lôn.

Adroddodd Edwin yr holl hanes wrtho. Ac er bod Richard Jones ddim ymhell o fod yn 70 oed, cynnigiodd eu bod ill dau yn dychwelyd i'r mynydd a mynd a rhaff hefo nhw. Wedi cyrraedd y clogwyn dringodd Edwin a Richard Jones are eu hunion i Grib y Grug, ac unwaith yr oedd pen y rhaff wedi ei hangori gollyngwyd Edwin i lawr y ceudwll i'r silff lle gorweddai'r peilot. Yng ngweddillion yr awyren canfu nifer o ddogfennau. Casglodd y rhain yn ofalus, ac o sylweddoli na allai wneud dim arall gwaeddodd ar Richard Jones i'w halio i fyny. Yna, gwnaeth y ddau eu ffordd i lawr y clogwyn o'u safle peryglus a rhoi'r dogfennau yn saff yn nwylo P.C. Hughes. Yr hyn a synnai Edwin y bore hwnw oedd mor heini oedd yr hen wr ac mor sionc y dringai i fyny ac i lawr y creigiau.

Hawker Henley L3334

Canmolwyd Edwin am ei ymdrechion gan un o'r papurau dyddiol. Dengys adroddiad y papur hwnnw mai Hawker Henley, Rhif 3334, o faes awyr Tywyn ym Meirionnydd oedd yr awyren. Chwaer awyren i'r Hawker Hurricane, awyren ymladd a bomio enwog Brwydr Prydain, oedd yr Henley, yr un adenydd oedd gan y ddwy. Prif dasg yr Henley oedd halio targedau canfas y saethid attynt gan ynnwyr o dan hyfforddiant. Y bore hwnnw roedd yr L3334 wedi hedfan o faes awyr ysgol fomio Penrhos ger Pwllheli gyda'r Peilot-Swyddog Walter James Havies, 26 oed, o'r 'RAF Volunteer Reserve' wrth y llyw. Lladdwyd ef yn gelain pan darawodd yr awyren y mynydd. Fe'i claddwyd ym Mynwent Llanbeblig, Caernarfon.

Creigwyr Dorothea

Oherwydd eu hanallu i ymgodymu a'r dasg o ddod a'r corff i lawr o'r clogwyn, penderfynodd Graham geisio cymorth creigwyr Dorothea. Ffurfiwyd tim a oedd yn cynnwys, ymysg eraill, Thomas Roberts, (Twm Brynmelyn), o Ffordd Coedmadog, Talysarn, un o greigwyr gorau Bro'r Chwareli, John Idris Williams, Morris Roberts (Moi Dolgau) a'r heddwas Roberts o Lanllyfni.
Fy nhad gludodd y fintai i Cwm Silyn yn lorri'r chwarel, ac o'r herwydd cefais i am brawd Emyr fynd gyda hwy. Roeddwn yn 14 oed am brawd yn 12. Dodwyd dau geirsiad o raff yng nghefn y lorri, y naill tua modfedd o drwch a'r llall tua dwy fodfedd. Dringodd pawb i'r lorri a ffwrdd a ni.

Ger y Plas Du rhaid oedd i'r cerbyd basio drwy le cyfyng rhwng dwy domen lechi. Wrth i ni fynd i mewn i'r adwy, sylwais fod yr heddwas a eisteddai o'm blaen yng nghefn y lorri a'i droed dde dros ochr y cerbyd a chan ei fod a'i gefn at gab y lorri ni allai weld beth oedd o'n blaenau. Gwaeddais arno i'w rybuddio ac yn ffodus llwyddodd i dynnu ei droed yn ol ne fe fyddai wedi wedi ei gwasgu rhwng y domen a'r lorri.

O'r diwedd, wedi gwneud ein ffordd drwy dair giat, cyraeddasom Gwm Silyn a phen y ffordd gerbyd. Disgynodd pob un o'r lorri a chychwyn cerdded gan gario'r rhaffau trymion rhyngom yr hanner milltir a rhagor ar draws tir garw. Erbyn hyn roedd Awyr-Lefftenant Graham a gweddill tim achub Llandwrog wedi ymyno a ni. Tywysodd Edwin Hughes ni at safle'r ddamwain. Unwaith y daethpwyd at droed y clogwyn penderfynodd y dynion mai'r rhaff ysgafn fyddai orau a gadawyd y llall ar ôl.

Rhyddhau'r Corff

Gan adael y gweddill ohonom cymrodd y creigwyr yr un llwybr i fyny'r clogwyn ac a gymrwyd ynghynt gan Edwin a Richard Jones ac mewn dim amser roeddynt wedi cyrraedd y man ar y grib lle y gallent edrych i lawr ar y sil lle gorweddai'r corff. Roedd y sil tua 20-30 troedfedd oddi tanynt, ac yr oeddynt yn awr tua 100 troedfedd i fyny wyneb y clogwyn. Gollyngwyd Twm Roberts i lawr ar y rhaff. Yn ofalus lapiodd gorff y peilot yn ei barasiwt a oedd wedi rhannol agor yn y gwrthdrawiad, clymu'r rhaff amdano a'i ostwng yn araf i waelod y clogwyn. Yna rhwymwyd y corff wrth elorwely. Wedi i weddill y creigwyr ddod i lawr oddi ar wyneb y clogwyn, cludwyd yr elor tua'r ffordd gan un criw ar ol y llall o gludwyr.

Nid oedd y trefiant hwn wrth fodd Graham, ac ni fu'n fyr o ddweud hynny, ond ni thalodd y chwarelwyr unrhyw hid iddo. Roeddynt wedi hen arfer cludo cydweithwyr anafiedig a marw dros dir anodd ac mi allaf finnau drystio na fyddai lefel y gofal roddwyd gan y cludwyr i'r elor a'i chynnwys ddim uwch pe baent yn cludo gwydrau!.

Cyraeddasom y llyn bach a dilyn y llwybr cul anwastad a arweiniai i ffordd Cwm Silyn. Yn y cyfamser roedd aelod o'r tim achub wedi llwyddo i ddod a'r ambiwlans rhyw 300 llath o ben y ffordd. Roedd hyn yn gaffeiliad mawr i'r cludwyr a oedd bellach yn llesgau. Wedi i gorff yr awyrenwr ifanc gael ei roi yng nghefn yr ambiwlans, trodd y creigwyr am adref.

Rai misoedd yn ddiweddarach cliriwyd gweddillion yr awyren oddi ar y mynydd a gwthiwyd yr injan i ddyfroedd dwfn ac oer y llyn uchaf.

Teulu'r Huwsiaid

Dim ond un enghraifft o'r amrywiol ffyrdd y cyffyrddodd y rhyfel a theulu'r Huwsiaid oedd gwrhydri Edwin y diwrnod hwnnw. Roedd Edwin yn un o deulu mawr, tad a mam a saith o blant - pum merch a dau fachgen. Roeddynt wedi symud i Glangors tua 1936. Cyn hynny Bryn Cadfan Fach yn ardal Llanaelhaearn oedd eu cartref. Roedd y tad, John Hughes, wedi bod yn un o'r fintai o chwarelwyr gyflogwyd i adeiladu'r ffordd drol i fyny at Lynnau Cwm Silyn. Heb ddi amhosib fyddai defnyddio unrhyw gerbyd i nol corff yr awyrenwr.

Yn anffodus bu farw John Hughes o gancr yn ŵr ifanc 54 oed yn Hydref 1943. Yn barod fe ychwanegwyd at ofidiau'r teulu pan gymrwyd eu mab hynnaf, Huw John, yn garcharor gan y Japaneiaid pan gwympodd Singapore yn 1942 a'i anfon yn gaethwas i weithio ar y 'Rheilffordd Angau' yn Burma. A hithau'n amser gwan yn y chwareli roedd Huw wedi derbyn swllt y brenin ac ymuno a'r Royal Horse Artillery yn ôl yn 1937 ac wedi bod yn Singapore ers cyn dechrau'r rhyfel. Llwyddodd Huw i ddod drwy erchyllterau Burma ond fel y newidiodd cwrs y rhyfel a'r Japaneaid yn encilio fe'i hanfonwyd ef a goroeswyr eraill o Malaya i Japan ym Medi 1944 ar fwrdd y llong 'Kima Marie'. Yn ystod y daith ymosodwyd arni gan long danfor Americanaidd ac fe'i suddwyd. Cipiwyd 60 o'r teithwyr o'r môr gan griw y llong danfor ond nid oedd Huw yn ei mysg. Yn 26 oed, roedd yr un oed yn union a W.J. Harries peilot yr Hawker Henley a ddaeth i lawr yng Nghwm Silyn.

Aelwyd Groesawgar

Gwraig fechan - llai na phum troedfedd o daldra - oedd Olwen Hughes, mam Edwin, ac roedd bob amser yn barod i estyn croeso i unrhyw un a ddoi at ddrws ei bwthyn diarffordd, p'run ai'n filwr neu gomando Prydeinig a oedd yn ymarfer ar rodfeydd Bryniau Nantlle, neu'n garcharor rhyfel, Almaenig neu Eidalaidd, y defnyddid ei lafur i atgyweirio cloddiau'r ucheldir. Yn aml, byddai'r dynion hyn angen ymgeledd ac fe'u caent gan Olwen Hughes. Roedd yn dim achub ynddi ei hun.

Yn Ionawr 1944 wedi tair damwain awyren angheuol ar Graig Cwm Silyn a oedd wedi cymryd bywydau un ar ddeg o awyrenwyr gosodowyd tywysydd radio ar gopa'r mynydd (2408 troedfedd o uchder). Gweithiai hwn ar fatri a dyletswydd hogiau RAF Llandwrog oedd trin y batris. Deuid a'r rhain i Gwm Silyn yn wythnosol mewn jip cyn eu cludo mewn gwarbaciau dros fil o droedfeddi i ben carregog y mynydd a hynny ymhob tywydd. Pan geid drycin byddai'r dynion, a oedd heb unrhyw ddillad nac esgidiau mynydda, yn wlyb at eu crwyn. Buan y daethant i ddeall y caent groeso a thendars ar aelwyd Glangors.

Ym Mawrth 1946 derbyniodd Mrs Hughes lythyr swyddogol i ddiolch am ei charedigrwydd a'i chymwynasau lu oddi wrth brif swyddog RAF Llanbedr ple roedd y tim achub wedi ail-gartrefu ar ol cau gorsaf Llandwrog yn 1945.
Bu farw Olwen Hughes yng nghartref ei merch Jane yn Llanllyfni yn Hydref 1966 yn 72 oed. Roedd wedi bod yn weddw am ym mron chwarter canrif. Nid oedd Mrs Hughes wedi gweld ei mab Huw ers pan adawsai i ymuno a'r fyddin yn 1937 ond parhaodd ei enw yn wastad ar ei gwefysau hyd y diwedd. Dynes arbennig iawn oedd Mrs Hughes i bawb a'i hadnabu.

George Graham a Thîm Achub Mynydd RAF LLandwrog

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd bu yn agos i gant o ddamweiniau awyr yn Eryri, a chollodd gryn 300 o awyrenwyr eu bywydau. Ym mlynyddoedd cynnar y rhyfel, nid anafiadau marwol yn gymaint ac effeithiau oerfel a sioc tra'n disgwyl am rhywyn i ddod i'w hachub oedd yn aml yn gyfrifol am y marwolaethau hyn. Yn Chwefror 1941, er enghraifft, bu awyren Blackburn Blenheim V6099, gyda chriw o dri, ddeuddeg niwrnod heb ei darganfod ar ben Elidir Fach, filltir yn unig o ganol pentref poblog Deiniolen. Digwyddiadau fel hyn ysgogodd George Desmond Graham, brodor o Gaeriwelydd (Carlisle), i sefydlu tim achub mynydd yn Llandwrog yn Ebrill 1942, y cyntaf o'i fath yn yr awyrlu. Yn barod roedd gan y llu awyr wasanaeth chwilio ac achub o'r mor effeithiol iawn gyda gorsafoedd mewn lleoedd tebyg i Bwllheli a Ffort Belan, ond er bod rhai cannoedd o awyrenwyr wedi marw mewn damweiniau yn ucheldiroedd Prydain cyndyn iawn oedd yr awdurdodau i fwrw ati i greu timau achub o'r mynydd.

O'r tim gwreiddiol Graham oedd yr unig fynyddwr. Nid eu hoffter at fynyddoedd ond eu profiad fel ymarferwyr cymorth cyntaf a gyrru a dad-lwytho ambiwlansau oedd y rheswm dros eu cynnwys yn y tim. Nid oedd ganddynt offer na dillad mynydda na'r gallu i gadw mewn cyfathrach gyson a phencadlys, a digon anaddas i fentro oddi ar y ffordd fawr oedd y cerbydau oedd ganddynt. O ganlyniad, araf oedd y tim yn cyrraedd safleoedd y damweiniau ac fel yn Nyffryn Nantlle rhaid oedd iddynt yn aml fynd ar ofyn sifilwyr er mwyn cael at y meirw a'r anafus. Teimlai Grham yn rhwystredig iawn oherwydd hyn a bu'n brwydro'n hir a diflewyn ar dafod gyda phrif swyddogion yr Awyrlu. I geisio rhoi taw ar ei swnian fe'i hanrydeddwyd gan y brenin yn 1943 gyda'r MBE ac yn Ionawr 1943 gyda'r rheng o Sgwadron-Bennaeth fe'i trosglwyddwyd i'r India. Ac fel pe baent am rwbio halen i'r briw yr un mis cyhoeddodd Gweinyddiaeth yr Awyrlu eu bod am ffurfio Gwasanaeth Achub ar y Mynydd a oedd wedi ei staffio gan fynyddwyr profiadol a chydag offer a oedd yn addas at y gwaith.

Tra'n swyddog meddygol yng ngorsaf Dum Dum yn yr India, gwirfoddolodd Graham i barasiwtio i achub aelod o griw awyren a oedd wedi goroesi gwrthdrawiad a chopa mynydd 6000 troedfedd o uchder yn Burma ond a oedd wedi ei anafu'n ddrwg. Cymrodd fis caled i Graham a'i ringyll gydymaith i ddod a'r claf dwy dir y gelyn yn saff yn ol i'r India. Gwobrywyd ei wrhydri a'r DSO.

Daliodd George Graham rhyw anhwylder tra yn y Dwyrain Pell a bu'n fregys ei iechyd weddill ei oes. Bu farw yn 67 oed yn Hydref 1980.

Stori wreiddiol gan Aneurin Wyn Jones.
Trosiad i'r Gymraeg ac addasiad gan Eric Jones.

Diolch yn fawr.


Ychwanegiad

The crash of the Henley was not the only one to occur in the locality on 20 November 1942. There were, in fact, two flying accidents on the same day in this area - the first being that of the Henley in which Pilot Officer Havies lost his life, and the second accident was just a few miles away when an Avro Anson (serial number N4981) from RAF Llandwrog crashed on the slopes of Moel Eilio. Rescuers found four of the crew dead and one badly injured survivor, who died later that day.

Such was the intensity of flying during the period of the Second World War that it was possible for two aircraft crashes to occur more or less next door to each other on the same day. Just imagine the fuss there would be if such a thing happened nowadays!

Diolch i Roy Sloan am wybodaeth ychwanegol a'r ychwanegiad.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys