Hanes Dyffryn Nantlle

Talysarn

 
 
 

Am dro yn Nhalysarn

Rhwng Penygroes a Thalysarn gwelir Caer Engan, un o fryngaerau’r Brythoniaid. Mae ar y llaw dde a thua dau gan llath o’r ffordd fawr.

Os ewch ymlaen am chwarter milltir a throi ar y chwith oddi ar y ffordd fawr fe ewch ar hyd Ffordd Hyfrydle. Rhif 56 oedd hen gartref Annant - chwarelwr wrth ei alwedigaeth ond yr oedd hefyd yn adroddwr, hyfforddwr, beirniad a bardd. Talodd R. Williams Parry deyrnged iddo nid yn unig am ei ddawn ond hefyd am yr hyfforddiant a dderbyniodd ganddo.

Ym mhen draw Ffordd Hyfrydle y mae'r Capel o’r un enw. Yn y fan honno mae Ffordd yr Orsaf yn cychwyn ac yno, yn Rhiwafon, Rhif 37, y gwelir llechen yn dynodi mai yno y ganed R. Williams Parry, Bardd yr Haf a’r Gaeaf, 1884-1956 (manylir ar hyn yn nhaflen Cymdeithas Gelfyddydau Gogledd Cymru [Cyfres Teithiau Llenyddol] Rhif 11 - Dyffryn Nantlle gan Dewi R. Jones). Ym mhen draw Ffordd yr Orsaf y gwelir Cofeb Genedlaethol iddo a gynlluniwyd gan R.L. Gapper. Mae’r rhan isaf ohoni ar siâp coeden yn dynodi cysylltiad arbennig R. Williams Parry â’r Lôn Goed yn Eifionydd.

Awgrym Dewi R. Jones yn ei daflen oedd mynd ar droed i weld cartrefi’r enwogion eraill yn Nhalysarn a gadael y cerbyd yn y maes parcio sydd gyferbyn â’r gofeb. Dyma’r drefn:

O’r gofeb mynd yn syth ymlaen i fyny’r pentref heibio i Eglwys Sant Ioan. Bu Overdale, y pumed tŷ ar y chwith, yn ei dro, yn gartref i Hywel Cefni, Mary King Sarah a Morgan Griffith, y gweinidog.

Ymlaen wedyn ar hyd y Stryd Fawr nes cyrraedd y tŷ diwethaf ar y chwith cyn Gwesty Dyffryn Nantlle, sef Neuadd Frethyn neu Cloth Hall fel y’i gelwir. Dyma gartref Gwilym R. Jones, a enillodd dair brif wobr Eisteddfod Genedlaethol Cymru, y gadair, y goron a’r fedal ryddiaith. Treuliodd bron i ddeugain mlynedd fel golygydd Y Faner.

Ymlaen eto heibio i Gapel Salem ar y chwith a’r ail dŷ o’r pen cyn yr allt bach neu Ffordd Bryncelyn yw Glandwr, cartref W.J. Davies, ´y gŵr yr oedd y ddrama yn ei waed a’i gyfansoddiad', chwedl Dewi R. Jones.

Mymryn yn nes ymlaen ar hyd y ffordd y mae angen troi i’r chwith eto ac i fyny Cavour Street at Gapel Seion. Yma yn rhif 7 y ganed y Parchedig Idwal Jones a ddaeth yn enwog drwy Gymru nid yn unig am ei bregethau ond am ei sgyrsiau radio hollol wreiddiol a’i nofelau. Ef oedd awdur y gyfres radio enwog SOS, Galw Gari Tryfan.

I lawr yn ôl i waelod y teras ac ar y chwith ar ben yr allt fe welir Y Capel Mawr a gysylltir ag enw John Jones, yr heidiai pobl i wrando arno o bell ac agos. Fe’i cyfrifir yn un o bregethwyr mwyaf Cymru. Daeth yn 1823 i weithio i un o chwareli’r dyffryn a phriodi â Fanny Edwards yn fuan wedyn. Yr oedd hefyd yn hyddysg mewn cerddoriaeth ac ef a gyfansoddodd y dôn Llanllyfni. Yr oedd yr heddychwr mawr gyda George M.Ll. Davies a’i frawd J. Glyn Davies (cyfansoddwr Fflat Huw Puw, ymysg pethau eraill) yn ddisgynyddion iddo.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys