Hanes Dyffryn Nantlle

Nebo a Nasareth

 
 
 

Cylchdeithiau Nebo a Nasareth ~ Teithiau a awgrymir a Map

Llefydd o Ddiddordeb

Cliciwch y rhifau sydd ar y map am fwy o wybodaeth am y lleoliad hwnnw, neu gallwch weld y disgrifiadau sy'n dilyn.

Diagram / map o Nebo a Nasareth

1. Capel Nasareth - Annibynwyr (sefydlwyd yn 1823 ac ail-adeiladwyd yn 1867). Siop a Swyddfa'r Post Nasareth.

2. Glanyrafon.

3. Ffordd Pant y Gôg

4. Nebo - Ysgol (agorwyd 1873), Ystafell Gymuned, Hen Bost, maes chwarae, safle Capel Nebo (1861 - 1981).

5. Ffynnon ganol-oesol - rhestrwyd gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd.

6. Hafod yr Esgob - Tŷ Dr David Jones 1779 -1839 (Yr Hen Ddoctor Mynydd) a gyhoeddodd ei lyfr enwog 'Llysieulyfr Teuluaidd Jones Llanllyfni'.

7. Golygfa ardderchog dros Ddinas Dinlle, Ynys Môn, Ynys Llanddwyn a Chaergybi.

8. Eisteddfa Isaf - bwthyn wedi'i gofrestru (Gradd 2). Saif Eisteddfa Rhedyw gerllaw, ymhlith y Cerrig Mawr lle, yn ôl y traddodiad, y bu nawddsant Plwyf Llanllyfni yn byw yn y bedwaredd ganrif. Gwelir hefyd, olion yr hen felin lifio.

9. Pant y Gôg - adfail ar waelod yr allt serth sy'n arwain at y mast.

10. Cors y Llyn - Rhan olaf o'r tir comin, lle arferai'r trigolion fawna a phori eu hanifeiliaid. Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

11. Llyn Cwm Dulyn - ffurfiwyd wedi Oes yr Iâ olaf, mae wedi bod yn gronfa ddŵr i Ddyffryn Nantlle ers y 1890au. Un o lynnoedd Eryri lle ceir y torgoch,sydd wedi goroesi yno ers Oes yr Iâ. Ar yr ochr ogleddol – Braich y Llyn - ceir olion o ddau 'meifod' neu 'hafod' canoloesol - cytiau lle trigai'r bugeiliaid o Galan Mai i Galan Gaeaf efo'u praidd.

12. Rhos-las - 'clytwaith o gaeau a hafodydd brithion'. Gwelir nifer fawr o furddunod neu dai wedi eu hadnewyddu'n llwyr, lle trigai cymdeithas o dyddynwyr a chwarelwyr. Diboblogwyd yr ardal pan gaewyd y chwareli yn ystod hanner cyntaf yr 20 ganrif. (Gweler rhagor o wybodaeth am Deuluoedd Rhoslas a Thyddynod Rhoslas.)

13. Pont Lloc - ceir maen hir mewn cae cyfagos.

14. 'Ffordd y Fawnfa Gyhoeddus' - y brif ffordd ddefnyddiwyd gan drigolion Llanllyfni i nôl mawn a choed o'r tir comin. Yn nhŷ fferm Buarthau, cyfarfyddai'r Methodistiaid cynnar 1763 - 1812, ond mewn cyfnod cynharach byddai'r trigolion lleol yn arfer cyfarfod yn un o'r caeau ar y Suliau a byddai 'Gwen y Canu', yr hen wrach, yn dod yno i felltithio'r sawl a fynnai'r gwasanaeth hwnnw

15. Llanllyfni - Eglwys Sant Rhedyw (sydd yn dyddio'n ôl i'r bedwaredd ganrif), Hen ffynnon y pentre', Tafarn y Chwarelwr.

16. Ysgol Llanllyfni (1862) Mynwent y Bedyddwyr Albanaidd ('Bara Caws'). Capel Salem (Presbyteraidd).

17. Mynwent Gorffwysfa, (Hendre Forion).

18. Hen Dyrpeg - ewch dros y bont fach newydd, lle roedd y Bont Rufeinig a ddinistrwyd gan y llifogydd mawr 1935.

19. Capel Bach - ysgoldy cyntaf y Methodistiaid ar Fynydd Llanllyfni - adeiladwyd yn 1826. Sefydlwyd fel eglwys yn 1843.

20. Golygfa wych o'r Dyffryn tua'r gogledd.

21. Mast Nebo - mast radio a theledu Arfon - uchder 601 metr.

22. Golygfa i'r dde (Bae Ceredigion) a'r gorllewin (Bae Caernarfon). Planhigion, anifeiliaid ac adar prin.

23. Ardal hynod o gyfoethog mewn olion cyn hanes - Cytiau Gwyddelod, claddfeydd Oes y Cerrig, ffermydd o'r Oes Haearn ac yn y blaen.

24. Rhos yr Unman - yn ôl y chwedl, gwelwyd mintai o Wyddelod yno (Llychlynwyr o Ddulyn yn fwy na thebyg) yn gwersylla ger Llyn Nantlle Uchaf gan fugail oedd efo’i braidd yn ystod rhyw haf flynyddoedd maith yn ôl ar Fraich y Llyn yng Nghwm Dulyn. Aeth ar frys am gymorth gan y fyddin. Yn ôl y sôn, bu i'r milwyr gloddio ffosydd amddiffynnol yn y lle. Pan nesáodd yr ysbeilwyr, trechwyd nhw gan y Cymry.

25. Ffordd y Chwarelwyr - heibio Glangors lle ganed R. Silyn Roberts, llenor ac arloeswr Cymdeithas Addysg y Gweithwyr a hefyd gartref y llysieuydd amaethyddol a'r naturiaethwr Dr. R. Alun Roberts. Gwelir hefyd, yn y pellter, furddun Bryn Llidiart, man geni ac anneddle Y Prifardd Mathonwy Hughes.

26.Tanyrallt a rhai o Chwareli Dyffryn Nantlle.

27. Llwybr Bwlch Cwm Dulyn / "Llwybr y Miners" – arweiniodd i'r chwith at yr hen waith manganîs, ac i'r dde at yr hen weithfeydd copr a phlwm yng Nghwm Pennant dros Fwlch Cwm Dulyn. O'r llwybr hwn "Ganllath o Gopa’r Mynydd" gwelodd R. Williams Parry a’i ddau gyfaill 'Y Llwynog', a anfarwolwyd yn y soned.

28. Cae Du. Tŷ Henry Robert Parry, un o delynorion disgleiriaf ei oes 'a ddysgodd ei grefft gan Hen Delynorion Cymru'. Ei ddysgybl enwocaf oedd ei nai John Parry Ddall, ganed ym Mryn Cynan tua 1710, (er ceir Bryn Cynan Pontllyfni, ei noddwyr cyntaf oedd Teulu Griffiths o'r Ystad Cefn Amwlch, Bryn Cynan, Nefyn. Prynason ei delyn deires cyntaf). Yr oedd yn delynor i Sir Watkin Williams Wynn, ac i Dywysog Cymru wedyn; edmygwyd ei ddawn gerddorol yn fawr gan y cyfansoddwr Handel a fo hefyd oedd yr ysbrydoliaeth i'r bardd saesneg Thomas Grey wrth ysgrifennu 'The Bard'. Bu farw yn Rhiwabon yn 1782.

29. Pen Pelyn. Mewn tŷ gerllaw trigai 'Martha'r Mynydd'. Haerodd ei bod hi mewn cysylltiad â'r 'Anweledigion', ond twyll oedd y cyfan.

Manylion y Cylchdeithiau

  •  4-12-4. Taith gymharol hawdd, gwastad.

  •  1-2-3-4-5-6-7-8-1. Cylchdaith Nebo a Nasareth.

  •  1-2-3-4-13-24-18-19-8-1. Cylchdaith o gwmpas Foel y Rhiw.

  •  1-6-5-4-13-14-15-16-17-18-19-7-8-1. Cylchdaith Nebo, Nasareth a Llanllyfni.

  •  1-2-3-4-12-25-26-14-13-19-7-8-1. Cylchdaith y Chwarelwyr.

  •  1-23-22-21-20-9-11-10-12-4-3-2-1. Cylchdaith o gwmpas y mast. Eglwys Sant Rhedyw Mynwent y Bedyddwyr Bach Pen Pelyn Capel Nebo Llwybr Bwlch Cwm Dulyn Ty yr Hen Ddoctor Mynydd Mast Nebo Ffordd Pant y Gog Cors y Llyn Capel Nasareth Rhoslas Ty Henry Robert Parry Rhos yr Unman Eisteddfa Rhedyw Capel Bach Mynwent Gorffwysfa Ffordd y Chwarelwyr Hen Dyrpeg Ffordd y Fawnfa Gyhoeddus Ffynnon Canol-Oesol Tanyrallt ac ychydig o chwareli Dyffryn Nantlle

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys